Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 161956-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-Iași: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2023/S 055-161956

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Apavital SA Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 1959768
Postanschrift: Strada: Costăchescu Mihai, nr. 6
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700495
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alina Diana Vernica
E-Mail: alina.vernica@apavital.ro
Telefon: +40 332413257
Fax: +40 232205230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apavital.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163677
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PIESE ȘI ACCESORII PENTRU VEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE VEHICULE LOT 1 – 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 4257 /20.01.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Este necesara achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru vehicule și pentru motoare de vehicule din parcul auto APAVITAL S.A.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21.

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 84 279 036.75 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertantul va depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule – autovehicule transport marfa cu M.T.M.A.>3,5 tone, autovehicule cu destinație speciala, utilaje autopropulsate pentru lucrări, semiremorci, remorci

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Depozitul Apavital Iasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitate contract subsecvent: minim 1 buc. ÷ maxim 7.490 buc.

Cantitate acord – cadru: minim 2.147 buc. ÷ maxim 87.026 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 68 151 430.75 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Punctajul total: Pretul ofertei (max 40 pct) + Componenta Tehnica (max 60 pct) = max 100 puncte,

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, ofertantul care are cel mai mare punctaj total fiind declarat câștigător.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, doua oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acesto... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

a. Lot 1 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule – autoturisme si autoutilitare cu M.T.M.A. < 3,5 tone, motoscutere

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Depozitul Apavital

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitate contract subsecvent: minim 1 buc. ÷ maxim 7.778 buc.

Cantitate acord – cadru: minim 1.966 buc. ÷ maxim 58.387 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 127 606.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Punctajul total: Pretul ofertei (max 40 pct) + Componenta Tehnica (max 60 pct) = max 100 puncte,

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, ofertantul care are cel mai mare punctaj total fiind declarat câștigător.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, doua oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acesto... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic

- Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin (2), art.180 alin (2) şi art. 184 din Legea nr. 99/2016;

- Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, valabile la data prezentarii. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentarii (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit.

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. NNecompletarea DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

4. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

5. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

6. Persoana care deține semnătura electronică va prezenta împuternicire din partea reprezentantului legal – Dacă este cazul se va completa Formularul nr. 10 din secțiunea ,,Formulare și modele de documenteˮ.

2. Neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016

Modalitate de indeplinire

Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 3- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1. dr. ing. Mihail Doruș – Director General

2. dr. ing Ştefan Andi Dumitraş – Director Tehnic

3. ing. Ion Mihăilescu – Director Operațional

4. ec. Gabriela Masalagiu – Director Economic

5. ing. Romeo Casian - Director Comercial

6. cons.jur. Simona Claudia Agrici – șef Serviciu Juridic

7. ec. Marinela Miron – șef Serviciu Contabilitate

8. ec. Dorina Slătineanu - șef Serviciu Financiar

9. ing. Andrei Gabriel Diaconu - șef Birou Achiziții

10. ing. Daniel Laurentiu Androne – Șef Serviciu

11. ing. Constantin-Cristian Mariniuc– sef Serviciu

12. jur. Ciofu-Cihodariu Eugenia – Serviciul Juridic

13. jr. Ina Chetreanu - Serviciul Juridic

14. exp. ach. Alina Vernica – Biroul Achizitii

15. exp. ach. Paul Bejenaru – Biroul Achizitii

16. exp. ach. Alexandru Bogdan Caraiman – Biroul Achizitii

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare și domeniul/domeniile de activitate.

Pentru persoanele juridice straine:

• Documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte domeniul de activitate al operatorului economic care corespunde obiectului contractului supus procedurii, precum si datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii.

Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / tert sustinator

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pe ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2020, 2021, 2022), trebuie sa fie mai mare sau egala cu - Lot 1 – 996.000 lei- Lot 2 – 1.400.000 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2020, 2021 si 2022, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator: Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2019, 2020 si 2021, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 11– Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va demonstra că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor menționat în anunțul de participare, a furnizat produse similare sau superioare, din punctul de vedere al complexității, cu cele care fac obiectul achiziției, în valoare cumulată de minimum: LOT 1 - 498.167 lei fără TVA, la nivelul a minim 1 contract – maxim 3 contracteLOT 2 – 3.015.712 lei fără TVA, la nivelul a minim un contract – maxim 10 contractePrin sintagma „produse similare sau superioare” se intelege comercializarea de produse de origine, omologate sau certificate, piese de schimb, materiale de întreținere și exploatare pentru autovehicule rutiere, autovehicule specializate, mașini autopropulsate pentru lucrari, motoscutere .

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareinformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile (procentual sau valoric) din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Procese Verbale de Receptie, Recomandări, Certificări sau oricare alte documente emise de beneficiarii / autoritatile contractante / clientii / achizitorii care confirmă data receptiei sau durata contractului de furnizare, tipul produselor furnizate, valoarea acestora precum și îndeplinirea condițiilor contractuale. Documentele doveditoare vor fi însoțite, dacă este cazul, de traducerea autorizată în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 11 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 11A – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Terț susținător Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de un terț. Astfel, ofertantul va include în DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de către o terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.198 din Legea nr. 99/ 2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Entitatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante. Completarea DEAU pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.

Odata cu completarea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale acestora, ca fisier distinct. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator. Nota 1: Se va completa DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat precizându-se ca nu se afla în niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire conform art. 73, 177, 178, 180 din lege. Nota 2: Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va completa DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Nota 3: Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantum GP: LOT 1 - 4.900 LEI; LOT 2 - 30.000 LEI. Echivalenta in valuta se va determina coresp cursului stabilit de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

GP se const. conf.art.42-HG394/2016 si art.164 alin. 4 din Legea 99/2016

In cazul in care of. opteaza pentru constit. GP prin virament bancar, suma aferenta GP trebuie virata in contul APAVITAL S.A., CUI 1959768, RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi.

Valabilitate: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor (inclusiv OP pentru virament bancar).

Entitatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/ transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare.

Cuantumul GBE execuție va fi de 10 % din valoarea contractului fără TVA.

Modul de constituire a GBE:

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a)scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b)asigurare de garanţii emisă:

– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

c) reţineri succesive din valoarea lunară a facturii până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. In acest caz, Prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziţia Achizitorului. Prima depunere va fi de 1.000 lei.

Ofertantul va opta pentru una din aces... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SICAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SICAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

2. DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE creat, prin exportarea / importarea cu extensia .xml sau prin tiparirea / salvarea acestuia, direct din aplicatie; astfel, DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic.

3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

4. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

5. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 5 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activităţii profesionale trebuie dovedite pentru fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite cumulativ.

6. Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

7. Valoarea estimată nu poate fi suplimentată. Dacă preţul ofertat depăşeşte valoarea estimată astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, oferta este considerată inacceptabilă conform art. 228 (4) din Legea nr. 99/2016.

8. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație, o autorizare/ certificare/ atestare, se va citi și interpreta că fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: S.C. APAVITAL S.A. - Serviciul Juridic
Postanschrift: Mihai Costachescu nr.6
Ort: Iasi (Iasi)
Land: Rumänien
E-Mail: claudia.agrici@apavital.ro
Telefon: +40 232215410
Internet-Adresse: www.apavital.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023