Leveringen - 161958-2019

08/04/2019    S69    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 069-161958

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vrije Universiteit Amsterdam
26682388
Buitenveldertselaan 3, Gebouw Metropolitan (kamer Z4018)
Amsterdam
1082 VA
Nederland
Contactpersoon: Corine Giesberts
Telefoon: +31 205989898
E-mail: aanbestedingen.fpc@vu.nl
Fax: +31 205989899
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vu.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.vu.nl/nl/bedrijf-en-samenleving/inkoopmanagement/index.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische materialen

Referentienummer: FCO201803
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is om een geschikte leverancier te contracteren voor de levering van Technische materialen. Daarnaast wil de VU deze bestellingen middels een praktische webshop kunnen plaatsen bij de leverancier. De leverancier beschikt daarbij over een technische helpdesk en denkt en adviseert doorlopend proactief mee met de VU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 150 000.00 EUR / Hoogste offerte: 200 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouw-, Elektrotechnische- en WTB materialen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemiddeld tussen de EUR 65 000,- en de EUR 85 000,- op jaarbasis

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerwaren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
44000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemiddeld rond de EUR 87 500,- per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529761
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Technische materialen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gunters en Meuser B.V.
30250471
Egelantiersgracht 2
Amsterdam
1015 RL
Nederland
Telefoon: +31 348421521
E-mail: marjawagemaker@isero.nl
Fax: +31 348410212
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.guntersenmeuser.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Technische materialen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Technische Unie B.V.
33235014
Bovenkerkerweg 10 - 12
Amstelveen
1185 XE
Nederland
Telefoon: +31 205450345
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.technischeunie.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Nederland
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Weena 505
Rotterdam
3013 AL
Nederland
Telefoon: +31 102816969
E-mail: secretariaat@nai-nl.org
Fax: +31 102816968

Internetadres: http://www.nai-nl.org/nl/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019