Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 161972-2023

17/03/2023    S55

Bulgarien-Ruse: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2023/S 055-161972

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 043-126474)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: RUSENSKI UNIVERSITET "ANGEL KaNChEV"
Nationale Identifikationsnummer: 000522685
Postanschrift: ul. STUDENTSKA No..8
Ort: gr.Ruse
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 7017
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Zornitsa Georgieva Docheva
E-Mail: zdocheva@uni-ruse.bg
Telefon: +359 82888403
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uni-ruse.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18306

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Referenznummer der Bekanntmachung: 00585-2023-0005
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули /преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мултифункционални устройства, скенер за книги и др./ по обособени позиции, чиито характеристики и количества са подробно посочени в техническата спецификация, изготвена като отделни документи за всяка от обособените позиции. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 043-126474

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

1)Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

3)Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

4)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

5) Отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576.

6) Прогнозната стойност по всяка обособена позиция е максималният финансов ресурс, който възложителят предвижда да усвои по договорите. Оферти, което не отговарят на тези изисквания, както и на останалите изисквания, поставени с документацията, подлежат на отстраняване. Изискването важи за всички обособени позиции.

7) Офертите на участниците ще бъдат разгледани по т. нар. "обърнат ред"по чл. 61, ППЗОП - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

muss es heißen:

1)Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

3)Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

4)За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

5) Отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576.

6) Прогнозната стойност по всяка обособена позиция е максималният финансов ресурс, който възложителят предвижда да усвои по договорите. Оферти, което не отговарят на тези изисквания, както и на останалите изисквания, поставени с документацията, подлежат на отстраняване. Изискването важи за всички обособени позиции.

7) Офертите на участниците ще бъдат разгледани по т. нар. "обърнат ред"по чл. 61, ППЗОП - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

В документацията на процедурата са отстранени следните фактически грешки:

1) В описателния документ на стр. 3 е добавена нова т. 9.5) Отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент /ЕС/ №2022/576.

2) По обособена позиция № 6 е предоставена коректна техническа спецификация.

3) По обособена позиция № 7 е предоставена коректна техническа спецификация.

4) По обособена позиция № 8 в техническата спецификация и образеца на техническото предложение е уточнено, че под "компютър тип всичко в едно" се разбира AlO, по който начин артикула е посочен под № 1 в детайлното ценово предложение.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: