Services - 161979-2018

14/04/2018    S73    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kędzierzyn-Koźle: Refuse and waste related services

2018/S 073-161979

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Związek Międzygminny "Czysty Region"
ul. Szkolna 15
Kędzierzyn-Koźle
47-225
Poland
Contact person: Elżbieta Masternak-Huczek
Telephone: +48 774461190
E-mail: e.masternak@czystyregion.pl
Fax: +48 774459314
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.czystyregion.bip-e.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.czystyregion.bip-e.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku międzygminnego Czysty Region w obrębie Sektora 4 - Kędzierzyn-Koźle - nieruchomości niezamieszkałe

Reference number: GO.271.12.2018.EM
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy; z niezamieszkałej części nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 4 - Kędzierzyn-Koźle (osiedla: Pogorzelec, Kłodnica, Stare Miasto, Południe, Zachód, Rogi) wraz z wyposażeniem nieruchomości z ww. sektora w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Sektor 4 - Kędzierzyn-Koźle (osiedla: Pogorzelec, Kłodnica, Stare Miasto, Południe, Zachód, Rogi).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe),

2. Odbieranie odpadów komunalnych z niezamieszkałe części nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

3. Wyposażenie właścicieli nieruchomości, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

4. Świadczenie usług dodatkowych określonych w Uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Uchwała Nr LII/62/16 z dnia 6.6.2016 r., z późn. zmianami),

5. Ze względu na obszerność dokumentu, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego jest dostępny na stronie internetowej - Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów ewentualnie wpis do rejestru zgodnie z przepisem art. 49 ust.1, art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.)

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w punkcie 4.2.1. SIWZ, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w punkcie 4.2.2. SIWZ, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w podpunktach 6.4.2.a) i 6.4.2.b) SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.2.3 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ - oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ. Potwierdzeniem spełnienia wymagań punktu 4.2.3 SIWZ w zakresie opisanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz.122) będzie złożone oświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia (usługi) polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych jak i innych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ramach nie więcej niż 2 zamówień nie mniejszej niż 1500 Mg.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje jednostkami transportowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

a) pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu - minimum 2 szt.

b) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – minimum 1 szt.

c) pojazdy ciężarowe bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka) – minimum 1 szt.

d) pojazd specjalistyczny typu śmieciarko-myjka do pojemników o poj. co najmniej 60l – 1100 l z zabudowanym i zintegrowanym z odbiorem odpadów systemem mycia i dezynfekcji pojemników w obiegu zamkniętym bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego – minimum 1 szt.

3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową -minimum 1 szt.

Wszystkie pojazdy oraz baza magazynowo-transportowa muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz.122).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy w tym dotyczące warunków jej zmiany zawarte są w Załączniku Nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2018
Local time: 09:30
Place:

Związek Międzygminny "Czysty Region", 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15, pokój nr 426.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5

1.2.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.1.2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

1.2.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60 %.

Termin płatności faktur za wykonaną usługę - 20 %.

Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 20 %.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa rozdział 6 SIWZ.

2.1. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 300 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).

4. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV.2.6) podano 2 miesiące (od ustalonej daty składania ofert).

5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

6. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ujętej w ofercie wartości brutto.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie:

a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;

b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub JEDZ.Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w JEDZ wszystkie informacje niezbędne w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ.

10. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 i 9 dotyczą Wykonawcy (oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o wykonanie zamówienia) oraz podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2018