Dienstleistungen - 161985-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Ostrów Wielkopolski: Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht

2018/S 073-161985

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Frąszczak
Telefon: +48 627352576
E-Mail: biuro@mzd.osw.pl
Fax: +48 627352576
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mzd.osw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mzd.osw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja trawników na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Referenznummer der Bekanntmachung: MZD 24/8/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— koszenie trawy, podlewanie trawników,

— zakładanie trawników, wymiana podłoża,

— wygrabianie liści.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
77314100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416
Hauptort der Ausführung:

Ostrów Wielkopolski.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Konserwacja trawników na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

— koszenie trawy, podlewanie trawników,

— zakładanie trawników, wymiana podłoża,

— wygrabianie liści.

Szczegółowy zakres przedstawiony w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie i transport

odpadów komunalnych grupy 20 02 na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej

200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi dysponować:

— osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą się co najmniej 3 letnie

doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych polegających na konserwacji,

utrzymaniu oraz pielęgnacji trawników w sezonie wegetacyjnym,

— min 4 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia tj: świadczył/świadczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 2 usługi polegające na

konserwacji, utrzymaniu oraz pielęgnacji trawników w sezonie wegetacyjnym o wartości

min. 400 000,00 PLN brutto każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączy dokumenty

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

3. Wykonawca musi wykazać, że jest w posiadaniu:

a) maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

— ciągnik rolniczy – min. 6 szt., w tym:

— czołowy ładowacz – min. 2 szt.,

— napęd WOM przedni z trójpunktowym układem zawieszenia – min. 3 szt.,

— przyczepa rolnicza – min. 5 szt.,

— przyczepa asenizacyjna – min. 2 szt,

— kosiarka bijakowa do wykaszania poboczy – min. 3 szt.,

— z wysięgiem bocznym do koszenia przeciwskarpy o wysięgu min. 5,7 m – min.1 szt.,

— kosiarka samojezdna – min. 4 szt.,

— ręczna kosa mechaniczna – min. 10 szt.,

— samochód dostawczy o ładowności do 3,5 tony – min. 3 szt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami, - polisę potwierdzająca posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 PLN.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2018
Ortszeit: 08:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/07/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2018
Ortszeit: 09:00
Ort:

Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski - pok. nr 9.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2019 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie do Izby;

b) Skarga do sądu.

3. Odwołanie.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 Pzp.

4. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a-g Pzp.

5. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018