Szolgáltatások - 162028-2018

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

14/04/2018    S73

Węgry-Budapeszt: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

2018/S 073-162028

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi utca 2.
Budapest
1054
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Zsabokorszky Ágnes
Tel.: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Faks: +36 17950833
Kod NUTS: HU110

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.nkoh.kormany.hu

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.nkoh.kormany.hu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi u. 2. IV. em. Közbeszerzési és Kommunikációs Szakmai Főosztály
Budapest
1054
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Zsabokorszky Ágnes
Tel.: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Faks: +36 17950822
Kod NUTS: HU11

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi u. 2. IV. em. 419.
Budapest
1054
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Zsabokorszky Ágnes
Tel.: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Faks: +36 17950822
Kod NUTS: HU11

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres profilu nabywcy: http://www.kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa 247/2014 (X.1) dla organizacji, które podlegają lub dobrowolnie przystępują do dekretu rządowego.

II.1.2)Główny kod CPV
79000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Porozumienie ramowe w sprawie scentralizowanego systemu zamówień publicznych w krajowym urzędzie ds. komunikacji oraz w sektorze komunikacji rządowej. (X.1.) w przypadku organizacji objętych lub dobrowolnie wchodzących w zakres dekretu rządowego (X..) w celu świadczenia usług związanych z zadaniami komunikacyjnymi określonymi w rozporządzeniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
79822500
79311200
79416000
79821000
79952000
92112000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU1
Kod NUTS: HU2
Kod NUTS: HU3
Kod NUTS: HUZ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Całe terytorium Węgier, ale także, w stosownych przypadkach, inne kraje.

II.2.4)Opis zamówienia:

Treść techniczna umów szczegółowych dotyczących konkretnych zamówień, zawieranych na podstawie umowy ramowej, nie może być określona z góry, zależy od zaistnienia rzeczywistych potrzeb zakupowych, ich wartości i ilości mogą zostać oszacowane.

Zakres zadań do wykonania zazwyczaj obejmuje zadania badawcze, planowanie strategiczne i doradztwo, projekt graficzny, usługi agencji PR zintegrowane, usługi agencji PR, komunikację online oraz usługi mediów społecznościowych, zadania związane z produkcją w odniesieniu do wszelkich form działalności w zakresie komunikacji, w szczególności w zakresie produkcji filmów i materiałów wideo, materiałów drukarskich, drukowania, fotografii, produkcji materiałów promocyjnych, transportu, projektowania mediów i zakupu, a także w zakresie organizowania imprez.

Na potrzeby stosowania porozumienia ramowego 247/2014 w sprawie scentralizowanego systemu zamówień publicznych dla krajowego urzędu ds. komunikacji oraz zamówień publicznych na komunikację. Zgodnie z rozporządzeniem rządu nr (X.1.) wymagane lub kwalifikowalne są co najmniej 1100 organizacji, co oznacza, że liczba indywidualnych umów zawieranych w ramach umowy ramowej powinna wynosić co najmniej 150. Oczekuje się, że średnia wartość poszczególnych umów przekroczy kwotę netto 500 mln HUF, tj. ich wartość może stanowić wielokrotność wartości średniej minimalnej.

W okresie obowiązywania umowy ramowej, wykonawca nie tylko wykonuje prace na mocy umów szczegółowych, lecz oprócz długoterminowych stosunków z instytucją zamawiającą ma do swojej dyspozycji stałą dostępność poszczególnych robót budowlanych, które mają być wykonane, o nieznanej ilości, czasie i czasie trwania. W okresie obowiązywania umowy ramowej może okazać się konieczne umożliwienie jednocześnie więcej niż jednej organizacji składania równocześnie wniosków o udzielenie zamówienia złożonych przez wybranego oferenta, takich jak powielanie pracy, jednoczesne składanie kilku indywidualnych ofert lub koordynowanie różnych prac, a w przypadku jego braku potrzeba jednoczesnego zaspokojenia wielu potrzeb w zakresie zamówień publicznych w sposób elastyczny (niezwłocznie). W związku z tym oczekuje się zwiększenia dostępności wybranego oferenta w okresie obowiązywania umowy ramowej.

W trakcie obowiązywania umowy ramowej wykonawca zapewnia również ochronę danych, które mają być w posiadaniu danych, w szczególności danych osobowych i wrażliwych na kwestie społeczne lub polityczne, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, po ich ujawnienie lub zmianę. W związku z tym oferent, którego ofertę przyjęto, jest zobowiązany do utrzymania odpowiedniego systemu ochrony informacji oraz właściwego kontekstu technicznego i technicznego.

Zadaniem wykonawcy jest prowadzenie planowania w zakresie jakości ex ante, ciągłej kontroli jakości oraz dokumentacji podczas wykonywania zadań.

W odniesieniu do pkt II.2.5:

Kryterium jakości – nazwa: 49 Dodatek porównawczy (%)/liczba głosów oparta na tabeli wydanej w odniesieniu do zakupów w mediach internetowych w przestrzeni reklamowej w internecie (kraje UE, ale państwa europejskie): 3

Kryterium jakości – nazwa: 50 Dodatek porównawczy (%)/numer identyfikacyjny za zakup zagranicznych mediów w przestrzeni reklamowej w internecie (kraje pozaeuropejskie): 3

Kryterium jakości – nazwa: 51 Kryterium jakości – zadanie pobierania próbek/waga: 160

Kryterium jakości – nazwa: 52 Aspekt społeczny – zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (główna)/waga: 12

Kryterium jakości – nazwa: 53 Aspekt społeczny – szkolenie młodych pracowników biorących udział w działaniu (główna)/waga: 12

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (% / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 11
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Név: 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Waga: 3
Cena - Waga: 362
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Opis wariantów rozszerzenia: Okres obowiązywania umowy ramowej można przedłużyć maksymalnie do 2 razy, czasami maksymalnie o 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość podana w pkt II.2.6 nie jest wartością szacunkową, która wynika wyłącznie z zasad stosowania systemu powiadamiania o zamówieniu. W przypadku odrębnych umów ramowych zawarcie umowy szczegółowej dotyczącej konkretnego zadania byłoby nieuzasadnione z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i stanowiłoby zagrożenie dla interesów klienta. W związku z tym możliwość ofert częściowych nie jest zapewniona.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Podstawy wykluczenia:

Procedura ta nie może obejmować oferentów, podwykonawców lub podmiotów gospodarczych będących operatorem ustawy Prawo zamówień publicznych. 62 Sekcje 1 (1) – (2) lub 63. Podlega on przepisom sekcji (1) ustawy.

Tryb weryfikacji:

321/2015 w sprawie dowodu przydatności i wykluczenia dla procedur udzielania zamówień publicznych oraz sposobu określania specyfikacji technicznych dla zamówień publicznych. X X Dekret rządowy nr 1 z 30 r. Zgodnie z sekcją 3 (1) w momencie składania oferty oferent jest dekretem rządu II. Poprzez złożenie jednego europejskiego dokumentu zamówienia publicznego – dekretu rządowego nr 3 – 4 i 6. Należy z góry przewidzieć, że ustawa o zamówieniach publicznych nie wchodzi w zakres ustawy Prawo zamówień publicznych. 62 Sekcja 5 (1) i (2) oraz ustawa o zamówieniach publicznych. 63 Sekcja 5 (1) ustawy.

Ustawa o zamówieniach publicznych przez instytucję zamawiającą. 69 Oferent poproszony o przedstawienie świadectw z powodu wykluczenia na podstawie sekcji 3 (4) przed podjęciem decyzji w sprawie wyniku postępowania, wynosi 321/2015 X X Dekret rządowy nr 8 z 30 r. Wymaga się od niego również przedłożenia dodatkowych świadectw zgodnie z art. 3.

Oferent nie jest w stanie prowadzić działalności zawodowej, jeżeli nie jest odpowiedni do prowadzenia działalności zawodowej.

oferent, podwykonawca lub jakakolwiek inna organizacja (osoba) zaangażowana w certyfikat kompetencji nie jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw lub prywatnych przedsiębiorców;

w przypadku podmiotu gospodarczego niemającego siedziby na Węgrzech, który nie jest zarejestrowany w podobnym rejestrze zgodnie z załącznikiem XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE lub nie spełnia któregokolwiek z pozostałych wymogów określonych w tym załączniku, albo nie posiada licencji, licencji lub wymaganej organizacji, członkostwo w komorze, jeżeli taki przepis istnieje w państwie, w którym ma siedzibę.

Tryb weryfikacji:

321/2015 w sprawie dowodu przydatności i wykluczenia dla procedur udzielania zamówień publicznych oraz sposobu określania specyfikacji technicznych dla zamówień publicznych. X X Dekret rządowy nr 1 z 30 r. Zgodnie z sekcją 3 (1) w momencie składania oferty oferent jest dekretem rządu II. Przedstawiając jeden europejski dokument w sprawie zamówień publicznych, dekret rządowy nr 3 i dekret rządowy 5 – 6. Zgodnie z art. 3 dowód musi być przedstawiony przed spełnieniem kryteriów kwalifikowalności określonych przez instytucję zamawiającą.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wyniku procedury oferent przedstawia również dodatkowe świadectwa, jak określono poniżej.

w przypadku podmiotu gospodarczego mającego siedzibę na Węgrzech, fakt, że podmiot jest zarejestrowany, podlega kontrolom przeprowadzanym przez instytucję zamawiającą na podstawie danych dostępnych bezpłatnie w formie elektronicznej; pod innymi względami instytucja zamawiająca przyjmuje wyciąg z rejestru, przyjmując zaświadczenie wydane przez organ, który prowadzi rejestr, lub inne dokumenty potwierdzające istnienie tego rejestru.

w przypadku podmiotu gospodarczego niemającego siedziby na Węgrzech świadectwo (wyciąg) lub jakikolwiek inny dowód lub oświadczenie zgodnie z ewidencją, o której mowa w załączniku XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, przedkłada się jako dowód oraz, w przypadku gdy taki podmiot istnieje, kopię pozwolenia lub pozwolenia przewidzianego w państwie, w którym ma siedzibę, a jeżeli taki przepis istnieje – kopię pozwolenia lub pozwolenia przewidzianego w państwie, w którym ma siedzibę.

Szczegółowe warunki zostały przedstawione w dokumentacji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do oferenta 321/2015 X X Dekret rządowy nr 3 z 30 r. Sekcja 2 i 5 – 6. Proszę wcześniej wykazać, że spełnia kryteria kwalifikowalności. Przed podjęciem decyzji w sprawie wyniku procedury oferent przedstawia również dodatkowe świadectwa, jak określono poniżej.

P/1 Rachunki tej spółki lub jej poprzednika zgodnie z prawodawstwem w zakresie rachunkowości w odniesieniu do okresu trzech lat obrotowych poprzedzających publikację zaproszenia do składania ofert przetargowych, w zależności od tego, kiedy oferent został ustanowiony lub rozpoczął się, w przypadku gdy takie informacje są dostępne.

W przypadku gdy oferent nie posiada dokumentu, o którym mowa w pkt P/1, w całym okresie wymaganym przez instytucję zamawiającą z uwagi na fakt, że rozpoczął on działalność po rozpoczęciu tego okresu, jego certyfikat poświadcza się na podstawie oświadczenia o obrocie z przedmiotu zamówienia. W takim przypadku oferent kwalifikuje się do przyznania pomocy, jeżeli podczas jego działania obrót, z wyłączeniem VAT, wynikający z wykonania danego działania (komunikat i związane z nim działania) jest równy lub większy niż 2 500 000 000 HUF.

P/2 należycie podpisane oświadczenie dotyczące obrotu z działalności (działania komunikacyjne i pokrewne), z wyłączeniem VAT, wynikające z działalności w zakresie zamówień publicznych (świadczenie usług telekomunikacyjnych i z zakresu działalności z nią związane) w odniesieniu do okresu trzech lat obrotowych poprzedzających datę wysłania zaproszenia, w zależności od tego, kiedy oferent ma siedzibę i kiedy informacje te są dostępne.

P/3 kopia certyfikatu potwierdzającego istnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej ważnego w chwili składania świadectwa lub potwierdzenia wypłaty premii.

Szczegółowe warunki zostały przedstawione w dokumentacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferent jest nieodpowiedni pod względem ekonomicznym i finansowym, jeżeli:

W roku P/1 wynik operacyjny/operacyjny był ujemny przez okres dłuższy niż jeden rok w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających datę otwarcia połączenia.

P/2, za trzy lata gospodarcze poprzedzające ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków (do dnia bilansowego), całkowite obroty, z wyłączeniem VAT, działalności (działania komunikacyjne i pokrewne) z działalności będącej przedmiotem zamówień publicznych (świadczenie usług w zakresie komunikacji i działalności z tym związane) nie osiągają poziomu 2 500 000 000 HUF lub przekraczają go.

P/3 nie przewiduje ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w wysokości co najmniej 100 000 000 HUF rocznie oraz co najmniej 20 000 000 HUF za każdy rok komunikacji i powiązanych działań.

Pkt III.1.3): oferent nie jest zdolny pod względem technicznym i zawodowym do:

M/2 nie przewiduje uwzględnienia w charakterystyce następujących profesjonalistów:

Co najmniej 1 planistów strategicznych wysokiego szczebla, którzy:

Szkolnictwo wyższe (uczelnia lub szkoła wyższa) lub równoważne, oraz

Posiadać co najmniej 3 lat doświadczenia w kampaniach komunikacyjnych lub kampaniach komunikacyjnych; oraz

Co najmniej 3 lat od dnia, w którym wezwanie zostało wysłane z powrotem, z co najmniej 3 pracą w związku z komunikatem w sprawie zawiadomienia o zdarzeniu związanym z tematem społecznym mającym wpływ na całą ludność na Węgrzech.

Co najmniej 1 wiodących profesjonalistów, którzy:

Szkolnictwo wyższe (uczelnia lub szkoła wyższa) lub równoważne, oraz

W ciągu 3 lat od daty wysłania zaproszenia do składania wniosków co najmniej 3 osób zaangażowanych w przygotowywanie tekstów lub komunikatów prasowych dotyczących komunikacji w interesie publicznym związanych z powiadamianiem o wydarzeniach społecznych mających wpływ na całą ludność Węgier.

Przedsiębiorca posiadający co najmniej 1 głównych pracowników zajmujących się projektowaniem/zakupem środków masowego przekazu, którzy:

Szkolnictwo wyższe (uczelnia lub szkoła wyższa) lub równoważne, oraz

Posiadać co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie łączności, oraz

W ciągu 3 lat, licząc od daty wysłania zaproszenia do składania wniosków, co najmniej 3 prac związanych z planowaniem medialnym i zakupem imprez związanych z tematyką o charakterze społecznym, mających wpływ na całą ludność Węgier.

D) co najmniej 1 wysokich rangą ekspertów w dziedzinie badań naukowych, którzy:

Szkolnictwo wyższe (uczelnia lub szkoła wyższa) lub równoważne, oraz

Co najmniej 3 lat opinia publiczna ma doświadczenie zawodowe.

(e) co najmniej 1 wiodących profesjonalistów w dziedzinie grafiki, którzy:

Szkolnictwo wyższe (uczelnia lub szkoła wyższa) lub równoważne, oraz

Kandydat musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i publikacji informacji.

Co najmniej 1 pracowników wyższego szczebla zajmujących się zapewnianiem jakości, posiadających wyższą jakość zapewnienia jakości, zarządzanie jakością, zarządzanie jakością lub jakością lub jej odpowiednikiem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do oferenta 321/2015 X X (30) Dekret rządowy nr 3 i 5-6. Proszę wcześniej wykazać, że spełnia kryteria kwalifikowalności. Przed podjęciem decyzji w sprawie wyniku procedury oferent przedstawia również dodatkowe świadectwa, jak określono poniżej.

Dowód wykonanych usług wykonanych zgodnie z umową w okresie 3 lat od daty wysłania zaproszenia.

M/2 listy specjalistów, którzy chcą być zaangażowani w wykonanie usługi i z którą oferent chce spełnić minimalne wymogi w zakresie kompetencji, ze wskazaniem lub załączonym doświadczeniem zawodowym określonym w minimalnych wymaganiach w zakresie kompetencji, z ręcznym podpisem i oświadczeniem o dostępności tych specjalistów, że okoliczności, które uniemożliwiają ich wykonanie, nie są spełnione.

Świadectwo M/1 i CV M/2 zawierają szczegółowe informacje oraz zawierają wszystkie dane, z których można je ustalić w sposób jasny i możliwy do zweryfikowania, że oferent określony w wymogu dotyczącym minimalnej kompetencji jest spełniony.

M/3 kopię systemu zapewnienia jakości ISO 9001 certyfikowanego przez niezależną organizację, spełniającego odpowiednie europejskie serie norm, lub innego dowodu zastosowania równoważnych środków, jeżeli oferent nie był w stanie, z przyczyn niezależnych od niego, uzyskania świadectwa do upływu ostatecznego terminu składania ofert, pod warunkiem że oferent udowodni, że proponowane środki zapewniania jakości są zgodne z wymaganymi standardami jakości.

M/4 opis i opis urządzeń, wyposażenia, wyposażenia technicznego (bazy danych i zezwoleń) dostępne na potrzeby wypełnienia, a także dowody na dostępność dostępności.

Szczegółowe warunki zostały przedstawione w dokumentacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferent nie jest zdolny pod względem technicznym i zawodowym do:

M/1

Nie uzasadnia świadczenia usług łączności, w ramach których udzielono zamówienia na usługi, w ramach których udzielono zamówienia o wartości co najmniej 20 mln HUF, od dnia, w którym wysłano zaproszenie z powrotem, nie jest uzasadnione,

Została zrealizowana w odniesieniu do co najmniej 2 umów, w tym w ramach prac badawczych, obejmujących co najmniej 1 zadań w zakresie komunikacji rządowej; oraz

W co najmniej 2 umowach przeprowadzono również zadania w zakresie planowania strategicznego i doradztwa, w tym co najmniej 1 zadań w zakresie komunikacji rządowej związanych z umową; oraz

Zostały przeprowadzone w odniesieniu do co najmniej 2 umów, w tym projektów graficznych, które odnoszą się do co najmniej 1 zadań w zakresie komunikacji rządowej związanych z umową; oraz

Jak również świadczenie zintegrowanych usług agencji reklamowych w odniesieniu do co najmniej 2 umów, w tym co najmniej 1 zadań w zakresie komunikacji rządowej; oraz

W przypadku co najmniej 2 umów zapewniono również usługi agencji PR, z co najmniej 1 z umów związanych z realizacją zadań związanych z komunikacją rządową, oraz

W przypadku co najmniej 2 umów zapewniono również usługi komunikacji i mediów społecznościowych, co obejmuje co najmniej 1 zadań z zakresu komunikacji rządowej; oraz

W przypadku co najmniej 2 umów, realizacji zadania produkcyjnego związanego z działaniami komunikacyjnymi, z czego co najmniej 1 umów było związane z wykonywaniem zadań związanych z komunikacją rządową, oraz

Co najmniej 2 umów dotyczących planowania i zakupu mediów, obejmujących co najmniej 1 zadań w zakresie komunikacji rządowej.

Nie uzasadnia wykonania umowy z co najmniej 6 HUF w wysokości co najmniej 5 mln HUF za okres 3 lat od dnia, w którym wezwanie zostało wysłane z powrotem od dnia wysłania zaproszenia lub o wartości co najmniej 30 HUF i co najmniej mln HUF.

Wykonywanie zadań badawczych, oraz

— strategiczne planowanie i doradztwo, oraz

— do wykonywania zadań graficznych, oraz

Świadczenie usług zintegrowanych agencji reklamowych, oraz

Usługi agencji PR, oraz

— usługi w zakresie komunikacji i mediów społecznościowych, oraz

Wykonanie zadania produkcyjnego związanego z działalnością komunikacyjną, oraz

W tym planowanie i zakup mediów.

Instytucja zamawiająca żąda określenia kwoty rekompensaty w odniesieniu do świadectwa referencyjnego, ponieważ treść techniczna szczegółowych zamówień na konkretne zamówienia, które mają zostać zawarte na mocy umowy ramowej, nie może być ustalona ex ante, zależy od zaistnienia rzeczywistych potrzeb zakupowych, a charakter usług uniemożliwia określenie ilościowe, w odniesieniu do których przyznano prawo zamówień publicznych. 65 Zastosowanie miałoby wartość procentowa, o której mowa w sekcji 5 (5).

M/3 nie posiada systemu zapewnienia jakości w zakresie projektowania i realizacji przynajmniej kampanii komunikacyjnej, w tym planowania i zakupu mediów, zgodnie z ISO 9001.

M/4 nie posiada co najmniej następujących urządzeń, wyposażenia i wyposażenia technicznego do wypełnienia:

Oprogramowanie do analizy mediów Nielsen ARIANNA, oraz powiązane z nimi bazy danych z zakresu oglądalności i reklam, oraz

Genius audio online pomiar oglądalności i związane z nim oprogramowanie i oprogramowanie projektowe z przeglądarki Internet, oraz

C) Pełne zasilanie w sektorze publicznego planowania przestrzennego i optymalizacji oprogramowania oraz baza danych, oraz

Bazy danych TGI i związanego z nią oprogramowania, oraz

oprogramowanie do badań częstotliwości radiowych i baza danych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy w związku z wykonywaniem umowy.

Stosowania systemów zapewnienia jakości i zarządzania ochroną informacji,

Włączenie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i młodych pracowników do wyników działalności.

Płatność wypłaca się w drodze przeniesienia w ciągu 30 dni od otrzymania przez klienta umowy należycie wypełnionej faktury, z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 135 Sekcje (1) do (3) i (6) oraz kodeks cywilny. 6: 130. Art. 2. Szczegółowe warunki dotyczące wykonania wynagrodzenia, zobowiązania do udzielenia zamówienia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w dokumentacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 003-003240
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejsce: Krajowy Urząd Komunikacji, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. Sala IV, sala 407.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 68 Zgodnie z sekcjami (1) do (4) i (6) ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1 Instytucja zamawiająca, ustawa o zamówieniach publicznych. 71 Z wyjątkiem przypadku określonego w sekcji 5 (6), należy przewidzieć brak informacji.

2 Instytucja zamawiająca wymaga ustawy Prawo zamówień publicznych. 66 Oświadczenie, o którym mowa w sekcji 5 (6) lit. a) – b).

3 Instytucja zamawiająca określiła kryteria kwalifikowalności w sposób bardziej rygorystyczny niż kryteria ratingowe na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

4 Zabezpieczenie oferty wynosi 25 mln HUF, co może zostać dokonane na rachunek instytucji zamawiającej nr 10032000-00334710-00000000. Pozostałe informacje przedstawiono w dokumentacji.

5 Instytucja zamawiająca. 76 Komisja ocenia oferty na podstawie sekcji 3 (2) lit. c).

Cena (HUF) jest oceniana w następujący sposób:

1 Wynagrodzenie/waga personelu: 18

2 Projekt graficzny/waga: 23

3 Produkcja (narzędzia dekoracyjne i marketingowe)/masa: 9

4 Produkcja (prezenty reklamowe – materiały biurowe)/Masa: 1

5 Produkcja (upominki promocyjne – technologia)/masa: 1

6 Produkcja (upominki reklamowe – waga)/waga: 1

7 Produkcja (upominki reklamowe – domowe)/Waga: 1

8 Produkcja (prezenty reklamowe – rekreacja)/masa: 1

9 Produkcja (upominki reklamowe – zdrowie)/masa: 1

10 Produkcja (upominki reklamowe – zabawki)/masa: 1

11 Produkcja (upominki reklamowe – narzędzia)/Masa: 1

12 Produkcja (upominki reklamowe – odzież)/Waga: 1

13 Produkcja (fotografia)/waga: 9

14 Produkcja (radio)/waga: 11

15 Produkcja (filmy)/masa: 16

16 Produkcja (podróże i transport)/Slot: 9

17 Produkcja (usługi drukowania)/Waga: 16

18 Usługi/masa zintegrowanych agencji reklamowych: 56

19 Zintegrowana agencja reklamowa (komunikacja online)/waga: 34

20 Zadania badawcze/waga: 48

21 Usługi w zakresie public relations/waga: 50

22 Planowanie strategiczne i doradztwo/ważenie: 23

23 Organizacja wydarzenia/waga zdarzenia: 5

24 Organizacja wydarzenia (technika)/waga: 5

25 Organizacja imprez (wyposażenie, dekoracja)/masa: 5

26 Organizacja imprez: 6

27 Organizacja imprez (programy, prelegenci)/wskaźnik korygujący: 5

28 Organizacja wydarzenia (zakwaterowanie)/waga: 5

Dla oceny treści ofert dolną i górną granicę określa się w punktach 0-10.

Instytucja zamawiająca ocenia elementy oferty przedstawione w ramach podkryterium zgodnie z pkt III.1.ba) załącznika 1 do wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych (nr 147 z 2016 r.) w przypadku podkryterium 1-28 oraz ocenia elementy oferty przedstawione w ramach kryterium 51 zgodnie z pkt III.B i postępuje zgodnie z pkt III.1.bb). W przypadku podkryteriów 29-50 i 52-53 instytucja zamawiająca ocenia elementy oferty dotyczące podaspektów zgodnie z załącznikiem 1, załącznik 2016, pkt III.1 ppkt bb) wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych (nr 147). W przypadku podkryteriów 52 i 53 zobowiązanie może nie być mniejsze niż 3. W kontekście podkryteriów 52 i 53 instytucja zamawiająca zwraca uwagę na fakt, że uznaje się, że oferty, dla których przedsiębiorstwo przekracza 12, zawierają niedopuszczalne zobowiązanie, podczas gdy ustawa o zamówieniach publicznych w przypadku oferty, która osiąga lub przekracza pięćdziesiąt procent ustalonej w ten sposób minimalnej ceny sprzedaży lub jest niższa od tej minimalnej kwoty, to ustawa Prawo zamówień publicznych. 77 Działa ona zgodnie z art. 5 ust. 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych dla oceny podkryterium 29 do 50. 77 Poziomy, o których mowa w sekcji 5 (1), oraz metoda oceny są szczegółowo opisane w dokumentacji.

6 Instytucje zamawiające ustawy Prawo zamówień publicznych. 53 W sekcji 5 (5) określono prawo do złożenia wniosku.

7 Instytucja zamawiająca nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych. 75 Sekcja 3 (2) (e).

8 Instytucje zamawiające ustawy Prawo zamówień publicznych. 98 W sekcji 5 (3) określono prawo do złożenia wniosku. Warunki zamówienia są takie same jak warunki procedury materialnej.

9 Punkt IV.2.6 jest 60 dniem.

10 Nazwa i numer rejestracyjny FAKSZ: DR Ágnes Zsabotorszky, 00127.

11 Niniejsze zaproszenie nie zawiera żadnych wymogów ze względu na ich zakres i powinno być interpretowane w powiązaniu ze specyfikacją.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 148 Zgodnie z przepisami sekcji 3.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2018