Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 162028-2018

14/04/2018    S73    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2018/S 073-162028

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.nkoh.kormany.hu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi u. 2. IV. em. Közbeszerzési és Kommunikációs Szakmai Főosztály
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950822

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi u. 2. IV. em. 419.
Plaats: Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Zsabokorszky Ágnes
Telefoon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
NUTS-code: HU11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keretmegállapodás a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200
79822500
79311200
79416000
79821000
79952000
92112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
NUTS-code: HUZ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország egész területe, de adott esetben más országok is.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető.

Az elvégzendő feladatok köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása, szállítás, médiatervezés és vásárlás, valamint rendezvényszervezési feladatok ellátására.

A keretmegállapodás alkalmazására a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti legalább 1100 szervezet köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 150 db lesz. Az egyedi szerződések átlagértéke várhatóan a nettó 500 millió forintot meg fogja haladni, azaz azok értéke a minimálisként megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás időtartama alatt előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az egyidejűleg fellépő több beszerzési igényt nem lehetne rugalmasan módon, kellő időben (intézkedési késedelem nélkül) kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt, elvárás.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A II.2.5) ponthoz vonatkozóan:

Minőségi kritérium - Név: 49. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium - Név: 50. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium - Név: 51. Minőségi szempont - Mintafeladat/ Súlyszám: 160.

Minőségi kritérium - Név: 52. Szociális szempont - Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)/ Súlyszám: 12.

Minőségi kritérium - Név: 53. Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő) / Súlyszám: 12.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (% / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Prijs - Weging: 362
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy az 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz.

a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben az ajánlatkérő a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, továbbá, amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

P/1 A felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 2 500 000 000 forintot.

P/2 A cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3 Az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt.

P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti évtekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg a 2 500 000 000 forintot.

P/3 nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű, kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) ponthoz tartozóan: alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(a) legalább 1 fő vezető stratégiai tervezővel, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és,

— legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítési vagy kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik, és,

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos stratégia tervezési tevékenységet tartalmazott.

(b) legalább 1 fő vezető szövegíró szakemberrel, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és,

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos közérdekű témájú szövegek vagy sajtóközlemények írására irányuló tevékenységet tartalmazott.

(c) legalább 1 fő vezető médiatervező/vásárló szakemberrel, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és,

— legalább 3 éves kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik, és,

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos médiatervezési és vásárlási tevékenységet tartalmazott.

(d) legalább 1 fő vezető kutató szakemberrel, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és,

— legalább 3 éves közvélemény kutatási szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(e) legalább 1 fő vezető grafikus szakemberrel, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és,

— legalább 3 éves arculattervezési és kiadványtervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(f) legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását.

M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.

Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.

M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.

M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/1.

(a)nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű szerződésekből származó, olyan kommunikációs szolgáltatások nyújtását, amelyek keretében

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kutatási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében grafikai tervezési feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében médiatervezésre és vásárlásra is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott.

(b)nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, kommunikációs szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább 6 hónapos időtartamú keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alapján megkötött, legalább 30 db, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű, egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését, amelyek keretében összességében sor került

— kutatási feladatok ellátására, és,

— stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására, és,

— grafikai tervezési feladatok ellátására, és,

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására, és,

— PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és,

— online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására, és,

— kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására, és,

— médiatervezésre és vásárlásra is.

Az ajánlatkérő a referenciaigazolás kapcsán azért követeli meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert a keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, és a szolgáltatások jellegéből fakadóan a szerződések teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre vonatkozóan a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás alkalmazható lenne.

M/3 nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, legalább kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.

M/4 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a)Nielsen Arianna médiaelemző szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, és

b)Gemius Audience online közönségmérés, valamint a hozzá tartozó Explorer elemző és tervező szoftver és adatbázis, és

c)Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver és adatbázis, és

d)TGI adatbázis és hozzá tartozó szoftver, és

e)Rádióhallgatottsági kutatási szoftver és adatbázis.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás.

— a minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,

— a hátrányos helyzetű és a fiatal munkavállalók teljesítésbe történő bevonása.

Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 003-003240
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hely: Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. IV. emelet 407. szoba.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlati biztosíték összege 25 millió forint, amely az ajánlatkérő MÁK 10032000-00334710-00000000 számú számlájára teljesíthető. Az egyéb részleteket a dokumentáció tartalmazza.

5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Szakemberek munkadíjai/ Súlysz.: 18

2. Grafikai tervezés/ Súlysz.: 23

3. Gyártás (dekorációs és marketing eszközök) / Súlysz.: 9

4. Gyártás (reklámajándékok - irodaszer) / Súlysz.: 1

5. Gyártás (reklámajándékok - technológia) / Súlysz.: 1

6. Gyártás (reklámajándékok - utazás) / Súlysz.: 1

7. Gyártás (reklámajándékok - otthon) / Súlysz.: 1

8. Gyártás (reklámajándékok - szabadidő) / Súlysz.: 1

9. Gyártás (reklámajándékok - egészség) / Súlysz.: 1

10. Gyártás (reklámajándékok - játékok) / Súlysz.: 1

11. Gyártás (reklámajándékok - szerszámok) / Súlysz.: 1

12. Gyártás (reklámajándékok - ruházat) / Súlysz.: 1

13. Gyártás (fotózás) / Súlysz.: 9

14. Gyártás (rádió) / Súlysz.: 11

15. Gyártás (filmek) / Súlysz.: 16

16. Gyártás (utazás és szállítás) / Súlysz.: 9

17. Gyártás (nyomdai szolgáltatások) / Súlysz.: 16

18. Integrált reklámügynöki szolgáltatások / Súlysz.: 56

19. Integrált reklámügynöki tevékenység (online kommunikáció) / Súlysz.: 34

20. Kutatási feladatok / Súlysz.: 48

21. PR ügynöki szolgáltatás / Súlysz.: 50

22. Stratégiai tervezés és tanácsadás / Súlysz.: 23

23. Rendezvényszervezés (helyszín) / Súlysz.: 5

24. Rendezvényszervezés (technika) / Súlysz.: 5

25. Rendezvényszervezés (berendezés, dekoráció) / Súlysz.: 5

26. Rendezvényszervezés (catering) / Súlysz.: 6

27. Rendezvényszervezés (programok, előadók) / Súlysz.: 5

28. Rendezvényszervezés (szállás) / Súlysz.: 5

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.

Ajánlatkérő az 1-28. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet III.A 1.ba) pont szerint pontozza, az 51. részszempontra adott ajánlati elemeket a III.B pont szerint értékeli, majd a pontkiosztás tekintetében III.A 1.bb) pont szerint jár el. Ajánlatkérő a 29-50. és az 52-53. értékelési részszempont esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet III.A 1.bb) pont szerint értékeli. Az 52. és 53. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3 főnél. Az 52., illetve 53. értékelési részszemponttal összefüggésben ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy azon ajánlatokat, amelyek esetében a vállalás meghaladja a 12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 29-50. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.

9. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.

10. FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Zsabokorszky Ágnes, 00127.

11. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2018