Marché de travaux - 162070-2021

02/04/2021    S65

België-Evere: Installeren van liften

2021/S 065-162070

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/S — Algemene Directie Material Resources — Divisie Overheidsopdrachten — "Sectie Infrastucture" — Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_15
Postadres: Eversestraat 1, PO BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: Jean-Francois.Albaut@mil.be
Telefoon: +32 27013944
Fax: +32 27013897
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406175
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406175
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FS-21IS804-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige open overeenkomst (2021-2031) van werken betreffende de uitbating, het technisch onderhoud, de opnormbrenging en de modernisatie van de persoons- en materieelliften in gebruik binnen diverse militaire kwartieren van Defensie

Referentienummer: MRMP-I/S-21IS804-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100 Installeren van liften
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Meerjarige open overeenkomst (2021-2031) van werken betreffende de uitbating, het technisch onderhoud, de opnormbrenging en de modernisatie van de persoons- en materieelliften in gebruik

binnen diverse militaire kwartieren van Defensie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 213 827.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kwartieren van Nationale Defensie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De uitbating, het technisch onderhoud, de opnormbrenging en de modernisatie van de persoons- en materieelliften in gebruik binnen diverse militaire kwartieren van Defensie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 213 827.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2021
Einde: 31/08/2031
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bestek 21IS804 en bijlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/11/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nihil.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/03/2021