Services - 16208-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wałcz: Forestry services

2018/S 009-016208

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
Nowa Szwecja 6
Wałcz
78-600
Poland
Contact person: Tomasz Michalak, Julia Dudina-Jęsiek
Telephone: +48 672500200
E-mail: plytnica@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672500202
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: http://www.plytnica.pila.lasy.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Usługi gospodarki leśnej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2018".

Reference number: S.270.3.5.2017
II.1.2)Main CPV code
77200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach z dnia 28.9.1991 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z póź. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2018.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet V - specjalistyczny: prace z zagospodarowania lasu.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77230000
77200000
77231000
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Płytnica - cały obszar.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach z dnia 28.9.1991 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z póź. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przeciwpożarowej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Płytnica.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie nie większej niż 41 987,63 PLN netto.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

(orka i rozdrabnianie pozostałości na zrębach) - 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 208-430657
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Pakiet V - specjalistyczny: prace z zagospodarowania lasu.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie dla części nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zmawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu nr 5 – specjalistyczny: prace z zagospodarowania lasu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018