Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 162082-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2023/S 055-162082

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Nationale Identifikationsnummer: O/WA.D-3.2421.12.2023
Postanschrift: ul. Mińska 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 03-808
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
E-Mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 222092391
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gddkia.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w na terenie rejonów Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka wraz z wykonaniem przeglądów okresowych

Referenznummer der Bekanntmachung: O/WA.D-3.2421.12.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w na terenie rejonów Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka wraz z wykonaniem przeglądów okresowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221110 Bau von Brücken
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
77312000 Unkrautjäten
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
45221120 Bau von Viadukten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

województwo mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w na terenie rejonów Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka wraz z wykonaniem przeglądów okresowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, zadań polegających na bieżącym utrzymaniu drogowych obiektów inżynierskich.

2. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie drogowych obiektów inżynierskich.

3. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu Wykonawca składa:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej :

- 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu drogowych obiektów inżynierskich na drogach i ulicach klasy min. G o łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

W przypadku umów nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby łączna wartość brutto: -bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich części umów zrealizowanych przed terminem składania ofert wyniosła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,

2. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie drogowych obiektów inżynierskich o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto

3. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) Osoba do pełnienia funkcji Kierownika robót

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

- minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu drogowych obiektów inżynierskich na drogach i ulicach klasy min. G na stanowisku/stanowiskach ds. koordynacji/nadzorowania/kierowania pracami związanymi z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich

- doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektów inżynierskich o łącznej wartości brutto min. 1 000 000,00, na stanowisku Kierownika robót mostowych lub Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru robót mostowych.

b) Osoba przeprowadzająca kontrolę drogowych obiektów inżynierskich

wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., , poz. 1333 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).

Doświadczenie zawodowe:

wykonanie usług polegających na wykonaniu przeglądów podstawowych, rozszerzonych, szczegółowych bądź ekspertyz stanu technicznego dla co najmniej 20 drogowych obiektów inżynierskich.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ - w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2027r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wyk. musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows , Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wyk. formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”).Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomie I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wyk. zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braki istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk. może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk. nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wyk. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt.2 lit. a), 4)-10 ustawy Pzp, a także Wyk., w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wyk. zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7 powyżej.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę kub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w §4 rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

10. Jeżeli Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11. Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana zgodnie z zapisami w Sekcji II niniejszego ogłoszenia.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Są

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023