Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 162087-2022

29/03/2022    S62

Luksemburg-Luxembourg: Savjetovanja i pružanje usluga podrške transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike

2022/S 062-162087

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetovanja i pružanje usluga podrške transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike

Referentni broj: CFT-1620
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje nabava savjetodavnih i konzultantskih usluga za podršku transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike; savjetodavni i konzultantski ugovori koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje s vanjskim pružateljima usluga trebali bi biti usmjereni na pružanje transverzalne podrške na najučinkovitiji način kojim se ostvaruje dodana vrijednost usluga objekata koje odjel za zgrade i logistiku (BLD) isporučuje kao cjelinu.

Drugim riječima, konzultantski i savjetodavni ugovori uključeni u ovaj postupak nabave uglavnom će pomoći BLD-u u postizanju svojih ciljeva misije te poboljšati uspješnost odjela kao „internog pružatelja usluga upravljanja objektima” u okviru EIB-a. Trenutačni sporazum mogu koristiti i drugi odjeli i sektori uprava EIB-a te EIF.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71315200 Savjetodavne usluge na području građenja
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Svrha je usluga pružiti podršku uglavnom odjelu BLMO tijekom faze pokretanja/izvođenja/izvršenja ugovora i globalno tijekom isporuke usluga krajnjim korisnicima, a cilj je osigurati da se stvarnim pružanjem usluga u pogledu objekata dostigne potrebna učinkovitost i djelotvornost, bez obzira na to isporučuju li se interno ili su eksternalizirane. U tom kontekstu, faze kao što su planiranje, praćenje i kontrola moraju u potpunosti biti obuhvaćene uslugama.

Obuhvaća i druge transverzalne usluge u cijelom odjelu za zgrade i logistiku, uz podršku odjelu BLMO u okviru širih horizontalnih politika kao što je okvir sustava osiguranja kvalitete i okoliša (definicija, provedba, revizija, kontrola i stalno poboljšanje). Usluge obuhvaćaju i izvješćivanje i upravljanje dokumentima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i relevantnost predložene metodologije za obavljanje usluga, uključujući mjere osiguranja kvalitete / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i ljudskih resursa raspoređenih za izvršavanje usluga / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička sposobnost ljudskih resursa predloženih za izvršenje usluga / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 070-177232
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Savjetovanja i pružanje usluga podrške transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Drugi razlozi (obustava postupka)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

EIB je odlučio otkazati postupak nakon promjene u okolnostima zbog kojih su potrebe i ciljevi kojima se teži ovom nabavom zastarjeli.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Ponuditelji mogu prvo Banci uputiti pitanja o nabavi koristeći se kontaktnim podacima u odjeljku I.1) ovog poziva na nadmetanje.

Ako ponuditelji ili druge zainteresirane strane smatraju da je EIB nepravilno postupao (primjerice, nije postupio u skladu sa svojim utvrđenim politikama, standardima i postupcima ili ne poštuje načela dobre uprave), mogu podnijeti pritužbu Pritužbenom mehanizmu EIB-a (vidjeti https://www.eib.org/hr/about/accountability/complaints/index.htm) u roku od godine dana kada bi bilo razumno da navedeni postupak, odluka ili propust Banke bude poznat podnositelju pritužbe. Ako nisu zadovoljni ishodom, ponuditelji mogu zatražiti reviziju odgovora Grupe EIB-a na pritužbu Europskog ombudsmana (vidjeti https://www.ombudsman.europa.eu).

U roku od dva mjeseca od obavijesti o ishodu postupka (odluci o sklapanju ugovora) ponuditelj može podnijeti zahtjev za poništenje i/ili štetu. Zahtjevima koje ponuditelji zatraže i odgovorima Banke odnosno pritužbama za nepravilnosti u postupanju nije svrha ni učinak obustaviti rok za podnošenje zahtjeva za poništenje niti otvoriti novi rok za pokretanje postupka za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u okviru odjeljka VI.4.1) ovog poziva na nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/03/2022