Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 162090-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

2023/S 055-162090

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
CVR-nummer: 30823699
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frost
E-mail: cafr@m.dk
Telefon: +45 72424573
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.m.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Letbane I/S
CVR-nummer: 30823699
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frost
E-mail: cafr@m.dk
Telefon: +45 72424573
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.m.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1900-Rammeaftaler_Operation_&_Maintenance
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale Operation & Maintenance

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) har indgået rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Operation & Maintenance

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71317210 Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt på Bygherrens adresse eller rådgiverens hjemme adresse. I mindre omfang på idriftsat infrastruktur.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) har indgået rammeaftaler med flere aktører på en række tekniske fagområder:

• Civil Works

• Transportsystemer og Baneteknik

• Veje og Trafik

• Anlægsarbejder, design og udførelse (genudbydes nu som Civil Works)

• Baneteknik og transportsystemer (genudbydes nu som Transportsystemer og Baneteknik)

• Byplanlægning og strategisk Udvikling

• Trafikmodeller

• Trafik- og samfundsøkonomi

• Klimatilpasning (stormflod og skybrud)

• Landskabsarkitektur

• OHS

Hvert fagområde har været udbudt selvstændigt EU-udbud.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Operation & Maintenance, hvor opgaverne typisk indebærer rådgivning indenfor et eller flere af områderne A) Operation & Management, B) Research og Management og C) Teknisk Rådgivning.

Via denne rammeaftale kan der indgås aftale om løsning af opgaver med relation til fagområdet Operation & Maintenance.

Opgaver med teknisk rådgivning (område C) i faserne før Operation & Maintenance vil blive indkøbt via ovennævnte rammeaftaler på teknisk rådgivning eller selvstændige udbud/indkøb.

Rammeaftalen kan således anvendes i forbindelse med Bygherrens drift og vedligeholdelse af metro- og/eller letbanesystemer i drift, herunder assistance til reseacrh og strategifastlæggelse for et kommende EU-udbud af O&M kontrakten for metrolinje M1-M2 og M3-M4 samt assistance til gennemførelse af førnævnte udbud.

Rammeaftalen kan endvidere anvendes til indkøb af opgaver indenfor for Reseach & Management (område B) i faserne før Operation & Management.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaver igangsat inden rammeaftalens udløb færdiggøres efter udløbsdatoen. Der kan ikke igangsættes nye opgaver efter udløbsdatoen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt ud fra informationer om referencer for opgaver svarende til de udbudte blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.1.2 og III.1.3 og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD). Ansøgerne som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver indenfor rammeaftalens anvendelsesområde vil blive udvalgt. Relevansen af den dokumenterede erfaring i referencerne og mængden af relevant erfaring dokumenteret i referencerne vil danne grundlag for denne vurdering. Det vægtes positivt såfremt referencerne dokumenterer solid erfaring med fagområdet Operation & Maintenance i relation til metro- og letbanesystemer, sekundært anden infrastruktur. International erfaring med Operation & Maintenance af trafiksystemer og/eller rådgivning i relation til samme vægtes ligeledes positivt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beløb i punkt II.1.5 er anslået værdi.

Beløb i punkt II.2.6 er det maksimale beløb der kan trækkes på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om tilbudsgivernes økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår skal indarbejdes i ESPD del IV.B. som følger:

Samlet omsætning:

— Samlet årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

— Soliditet.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

— Resultat efter skat,

— Egenkapital.

Formalitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.Et konsortium skal efter udvælgelse som tilbudsgiver dokumentere nødvendigheden af at danne et konsortium i form af en advokatvurdering af dette.

Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD , del IV.B. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4.

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en selvskyldnerkaution i relation til opfyldelse af kontrakten.

Dokumentation:

Metroselskabet forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers samlede egenkapital må ikke være negativ i det sidst tilgængelige regnskab.

Ansøger må ikke have underskud efter skat i hvert af de tre seneste tilgængelige regnskaber (overskud i mindst et af de seneste tre regnskaber).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan afleveres op til 15 referencer.

Hvis en referencer indeholder billeder eller andre data, som ikke kan afleveres i ESPD-formattet, angives i ESPD en entydig dokument reference til et pdf-dokument, som kan uploades sammen med ESPD.

Hver reference bedes redegøre for (i parantes er angivet felt i ESPD):

* beskrivelse af opgaven gennemført, herunder relevante nøgletal for driften af trafiksystemet (Beskrivelse)

* rådgiverens omtrentlige timeforbrug på opgaven for medarbejdere, som på ansøgningstidspunktet er ansat / beskæftiget hos rådgiveren (Beskrivelse)

* beskrivelse af rådgiverens udførte ydelser og rådgiverens rolle (Beskrivelse)

* start og slut tidspunkt for opgaven - SLUT tidspunkt må ikke være tidligere end 1. april 2018 (Starttidspunkt og Sluttidspunkt)

* rådgiverens honorar for opgaven (Beløb)

* kundens navn og kontaktperson hos kunden med angivelse af kontakt oplysninger (Modtager) - MS/HL forbeholder sig ret til at kontakte kontaktpersonen.

Referencer udført i andet regi af en hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet beskæftiget person kan gøres gældende. Sådanne referencer bedes indeholde de ovenfor anførte oplysninger samt oplysninger om hvilket regi referencen er udført i.

Formalitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i

konsortiet. Et konsortium skal efter udvælgelse som tilbudsgiver dokumentere nødvendigheden af at danne et konsortium i form af en advokatvurdering af dette.

Hvis ansøgningen er baseret på faglig formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller

underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD , del IV.C. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4.

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en

støtteerklæring, hvor det bekræftes at tredje partens kapacitet er til rådighed for rammeaftaleholderen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav for den enkelte reference, at mindst en af opgavens nøglepersoner (dvs. en person der har haft en væsentlig rolle) er beskæftiget hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet.

Mindst 1 reference skal dokumentere erfaring med international erfaring på fagområdet Operation & Maintenance.

Referencerne skal dokumentere solid erfaring med rådgivning på fagområdet Operation & Maintenance.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD. Det anbefales at anvende ESPD service på www.byggeprojekt.dk.

XML-fil fra www.byggeprojekt.dk skal anvendes efter registrering via linket i punkt I.3.

Ansøgeren skal udfylde ESPD del II - V og datere og underskrive ESPD del VI.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal ovennævnte oplysninger være udfyldt i separate ESPD'er for hver deltager i konsortiet.

Er ansøgningen baseret på tredjemand (fx moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del II (kun A og B), III - V og datere og underskrive ESPD del VI.

Ansøgningen skal indsendes via www.byggeprojekt.dk

Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation som bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse og for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører tildeles en rammeaftale skal sammenslutningen hæfte solidarisk for løsning af tildelte opgaver under rammeaftalen, jf. udbudsdokumentet "Udbudsbetingelser", Appendix C.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bygherrens "Adfærdskodeks for leverandører" vil være gældende for aftalen.

Rammeaftaleholderene vil være pålagt en klausul om social samfundsansvar i relation til beskæftigelse af praktikanter og studerende, jf. udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/04/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt om ca. 7 år, således at en ny rammeaftale er på plads, når den nu udbudte rammeaftale udløber

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad IV.1.4 oplyses, at Bygherren forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen efter første tilbud, jf. dokumentet Udbudsbetingelser.

Ad III.1.4) Ordregiver er forpligtet til at udelukke ansøgere omfattet at Udbudslovens § 134a-136. Bemærk venligst at nogle af de frivillige udelukkelsesgrunde (i § 137) er gjort obligatoriske via § 136. Ordregiver vil endvidere udelukke ansøgere, som er omfattet af § 137, stk. 1, nummer 1, 2 og 3.

Venligst vær opmærksom på Rådets forordning nummer 833/2014 med senere ændringer - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20221204&from=EN -, som ulovlig gør offentlige selskabers indgåelse af kontrakter med visse selskaber og personer med forbindelser til Rusland. Udvalgte tilbudsgivere vil blive bedt om at udfylde "Deklaration vedr. sanktioner mod Rusland". Dokumentet kan findes som Appendix F til Udbudsbetingelsserne.

Udvalgte tilbudsgivere, som er et konsortium/joint venture, vil blive bedt om at fremsende en advokatvurdering fra ekstern advokat, som dokumenterer at konsortiet/joint venturet ikke er i konflikt med lovbekendtgørelse 360 af 04/03/2021.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 3

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023