Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 162109-2023

Submission deadline has been amended by:  450341-2023
17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2023/S 055-162109

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Kwiatek-Bukowska - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
E-Mail: Anita.Kwiatek-Bukowska@plk-sa.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.plk-sa.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”

Referenznummer der Bekanntmachung: nr z Platformy: 9090/IREZA3/02597/01189/23/P; nr sprawy: PZ.292.436.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne Dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w podzakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu o nr 9090/IREZA3/02597/01189/23/P, dostępnej w zakładce „Aktualne”, „W toku” lub „Rozstrzygnięte” (w zależności od etapu Postępowania).

Użyty w ogłoszeniu termin „Ustawa” to ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
45234113 Rückbau von Gleisen
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
45234116 Gleisbauarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Linia kolejowa nr 97 Skawina – Żywiec na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres podstawowy – zakres obejmujący zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla linii nr 97 Skawina – Żywiec na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec od km 45,855 do km 81,162, szczegółowo opisany w Tomie III SWZ-PFU.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 1 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie kompleksowej przebudowy sieci trakcyjnej na typ C120-2C na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 2 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie zabudowy komputerowych urządzeń srk w stacji Jeleśnia wraz z budową zasilania dla tych urządzeń.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 3 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie budowy przystanku osobowego Żywiec os. 700-lecia w nowej lokalizacji wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 4 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie wydłużenia peronu dwukrawędziowego z 200 m do 300 m wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w stacji Jeleśnia.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 5 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie budowy nowego systemu odwodnienia na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec: od km 47,184 do km 81,162 (do styku przediglicowego rozjazdu nr 5 w stacji Żywiec) z wyłączeniem: stacji Lachowice, mijanki Hucisko, stacji Jeleśnia oraz stacji Żywiec Sporysz.

Przedmiotem Prawa Opcji nr 6 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie dostosowania dojazdów do przejazdów kolejowo – drogowych do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z późn. zm.).

Szczegółowy opis Zakresu podstawowego oraz poszczególnych Praw Opcji został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ, dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl w podzakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu.

Zamawiający, korzystając z dyspozycji art. 257 Ustawy, informuje, że może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, nie zostały mu przyznane. W szczególności, Zamawiający informuje, że Zamówienie dotyczy zadania ujętego w katalogu projektów przewidywanych do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zamawiający zastrzega, że udzielenie Zamówienia uzależnione jest od przyznania środków z KPO. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie z art. 257 Ustawy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 868
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

„Prawo Opcji” lub „Opcja” - oznacza uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizacji Zamówienia na zasadach opisanych w § 4a Tomu II SWZ-WU w zakresie opisanym w SWZ. Zakres poszczególnych Praw Opcji został szczegółowo opisany w Tomie III SWZ-PFU.

Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji nr 1 i/lub Prawa Opcji nr 2 i/lub Prawa Opcji nr 3 i/lub Prawa Opcji nr 4 i/lub Prawa Opcji nr 5 i/lub Prawa Opcji nr 6 w całości lub w części w okresie 60 Dni od dnia zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w późniejszym okresie, niż wskazany w poprzednim zdaniu, zgodnie z § 4a Warunków Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa PFU.

Informacje na temat terminu realizacji umowy znajdują się w § 4 i § 4a Warunków Umowy (Tom II SWZ-WU).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art.108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne), a także Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj.Dz.U.2023 poz.129 ze zm.) (dalej: ustawa sankcyjna) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn.zm.) (dalej: Rozporządzenie),

spełniający zarazem warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2IDW.

Pkt 8.2IDW: Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

8.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

8.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

8.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.

2.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

2.2.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne),

oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne).

Ponadto, Zamawiający będzie badał istnienie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz w art. 5k Rozporządzenia.

3.W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa:

w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne),

oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne). Ponadto Zamawiający będzie badał istnienie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy sankcyjnej oraz w art.5k Rozporządzenia.

Cd III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 31 000 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego powyżej nastąpi na podstawie:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.6 IDW.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach Zamówienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania Platformy Zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci elektronicznej, podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

4. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na Platformie Zakupowej w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względu na organiczną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Tomie I SWZ – IDW, zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 Ustawy.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, szczegółowe wymagania oraz dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający, w tym od podmiotów zagranicznych, forma tych dokumentów, informacje dotyczące formy oraz sposobu złożenia oferty i porozumiewania się są wymienione w Tomie I SWZ – IDW zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1):

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW.

Ponadto, do oferty należy dołączyć

a) Jednolity Dokument dla:

-każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW, oraz

-Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na którego zasobach nie polega, o którym mowa w pkt 9.3. IDW;

b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia - sporządzone w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku IDW lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.Oprócz dokumentów wymaganych pkt 9.1-9.3 IDW, wraz z ofertą Wykonawca oraz każdy podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, złożą Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do IDW.

6. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

6.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy (dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu),

- art.108 ust. 1 pkt 1 Ustawy (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy) i w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, i w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

6.3. oświadczenie Wykonawcy/podmiotu, na którego zdolności lub sytuacji polegać będzie Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (dotyczy Wykonawców/Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie) / 125 ust. 5 (dotyczy podmiotu, na którego zdolności lub sytuacji polegać będzie Wykonawca) Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy,

g) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

h) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 Ustawy,

i) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW);

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) robotę budowlaną w ramach jednej [1] umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa lub Remont nawierzchni torowej na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych lub Remontowanych torów wynosiła co najmniej 15 km,

b) robotę budowlaną w ramach jednej [1] umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa lub Remont sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej lub Remontowanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów wynosiła co najmniej 15 km,

c) roboty budowlane w ramach jednej [1] umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej pięciu [5] rozjazdów kolejowych,

d) Budowę lub Przebudowę lub Remont co najmniej jednej [1] stacji kolejowej, przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej jeden [1] tor główny zasadniczy i co najmniej jeden [1] tor główny dodatkowy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej jeden [1] peron,

e) Budowę lub Przebudowę lub Remont co najmniej jednego [1] systemu stacyjnego, komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej trzy [3] zwrotnice,

f) Budowę lub Przebudowę lub Remont co najmniej trzech [3] obiektów inżynieryjnych typu: most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa lub przepust kolejowy,

g) roboty budowlane w ramach jednej [1] umowy, na zakres których składają się Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej trzech [3] przejazdów kolejowych w zakresie: urządzeń zabezpieczenia ruchu – zabudowa komputerowych urządzeń samoczynnej lub półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz nawierzchni przejazdowej (obejmującej zarówno nawierzchnię kolejową i drogową).

Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

2. Wymagane jest wykazanie dysponowania osobami:

1) Kierownik Budowy:

-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

-posiada co najmniej cztery [4] lata doświadczenia zawodowego, w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót (samodzielna funkcja techniczna w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z Remontem lub Budową lub Przebudową Infrastruktury kolejowej.

2) Kierownik robót mostowych:

-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

-posiada co najmniej trzy [3] lata doświadczenia zawodowego, w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (samodzielna funkcja techniczna w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z Remontem lub Budową lub Przebudową kolejowych obiektów inżynieryjnych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

3) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych:

-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi których zakres obejmuje kolejowe sieci trakcyjne.

-posiada co najmniej trzy [3] lata doświadczenia zawodowego, w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (samodzielna funkcja techniczna w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci trakcyjnej na robotach związanych z Remontem lub Budową lub Przebudową kolejowych sieci trakcyjnych.

Ciąg dalszy w rubryce „Minimalny.." poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym

-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

-posiada co najmniej trzy [3] lata doświadczenia zawodowego, w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (samodzielna funkcja techniczna w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z Remontem lub Budową lub Przebudową Infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. Zamawiający nie uzna doświadczenia zdobytego w okresie gwarancyjnym/zgłaszania wad.

3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 1 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³,

b. co najmniej 1 szt. – automatyczna podbijarka toru,

c. co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

d. co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru,

e. co najmniej 1 szt. - profilarka tłucznia,

f. co najmniej 1 szt. - palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

g. co najmniej 1 szt. - pociąg sieciowy,

h. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu:

4.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW);

4.2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;

4.3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW;

4.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW);

4.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW);

5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 9.6.1. IDW dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.5 IDW, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do IDW).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje następujące kryterium:

Całkowita cena brutto – waga: 100%

Szczegółowo kryterium zostało opisane w Tomie I SWZ – IDW.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 800 000,00 PLN

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w IDW.

4. Zamawiający ustala Zabezpieczenie Wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto za Zakres podstawowy podanej w ofercie pomniejszonej o Wynagrodzenie Warunkowe brutto określone dla Zakresu podstawowego, ale wraz z kwotą brutto na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w cenie Oferty, z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 IDW.

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania dla zwiększonego zakresu Umowy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji zgodnie z zapisami SWZ, w tym WU.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 i 9.7 IDW, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w Tomie II SWZ – Warunki umowy, zamieszczonym na stronie https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego postępowania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Szczegóły w Tomie I SWZ- IDW.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/04/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.1IDW, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, o czym Zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd sekcji III.1.2) „Minimalny poziom.."

6.4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do IDW);

6.5. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

7.1. Zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.7.1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym: w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z wyłączeniem podstaw zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy) i ust. 1 pkt 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 Ustawy;

7.2. Zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.7.2 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

7.3. Składa oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.3 i 9.7.4 IDW;

7.4. Zamiast Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 9.7.5 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1 IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.2 i 9.8.4 IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 9.7.1÷ 9.7.3 oraz pkt 9.7.5 IDW dotyczących tych podmiotów.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, pozostałe informacje w Tomie I SWZ-IDW.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

23.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

23.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

23.6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

23.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5 i 23.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023