Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 162138-2018

14/04/2018    S73

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 073-162138

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mnvzrt.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_o5icyp/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mnvzrt.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mnvzrt.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, a kapcsolódó infrastruktúra teljes körű tervezői feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés.

Tárgya: „A piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső közmű, út, karsztkút, tűzivízhálózat, tározók, optikai VAN-hálózat, felszíni vízelvezetés) teljes körű tervezői feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Piliscsaba, Fő út 2/a. szám alatt található 1602/4 helyrajzi számú és 085/9 helyrajzi számú ingatlan; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás érinti a területen megvalósuló Avicenna, illetve OKF beruházásokat, ezért a tervezési feladatok az infrastruktúra tervezése (utak, közművek) során figyelembe veszik a kapcsolódó beruházások infrastruktúra igényeit. Az infrastruktúra tervezés és engedélyeztetés a feladat részét képezi.

A tervezendő Archivális Raktárépület homlokzati kialakítását az AVICENNA Non-Profit Kft. építtető által a Piliscsaba, Fő út 2/A. számú, a 1602/4 helyrajzi szám alatt megvalósuló épület, AVICENNA Kutatóintézet homlokzati kialakításával összhangban kell megtervezni és összehangolni annak építészeti megjelenésével.

Elvégzendő feladatok röv. ismer.:

— Vázlatterv elkészítése:

— Külső környezeti tervlap,

— Az épület összes szintjének alaprajza, minimum két eltérő irányú metszete, összes homlokzata,

— A létesítményről készített madártávlati kép, külső, belső látványtervekkel illusztrálható.

Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

— Telepítési helyszínrajz,

— Külső közmű és út tervek engedélyezési tervei,

— A tervezett létesítmény megközelítését szolgáló belső úthálózat engedélyezési tervei (szükség esetén),

— Teljes körű Építészeti-, Tartószerkezeti-, Épületgépészeti-, Épületvillamossági, engedélyezési munkarész műszaki leírásokkal,

— Teljes körű Tűzvédelmi engedélyezési munkarész, tűzjelző és oltórendszerrel,

— Villámvédelmi engedélyezési terv,

— Felvonók engedélyezési dokumentációja,

— Környezetvédelmi terv,

— Hulladékgazdálkodási terv,

— Technológiai terv,

— Berendezési terv,

— Tereprendezési, kertészeti engedélyezési terv,

— Helyiségkönyv,

— Külső közművek és infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése,

— Az eljárások lebonyolítása szakhatósági és ÉTDR ügyintézéssel.

Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:

— Valamennyi, az engedélyezési fázisnál felsorolt munkarész Kiviteli terv szintű feldolgozottságban, részlettervekkel, csomóponti tervekkel a megvalósításhoz szükséges méretarányban és részletezettséggel, ezen felül árazatlan és árazott tételes költségvetési kiírással, bővített műszaki és technológiai leírással,

— Az előzőpontban meghatározott Kiv. tervdokon. felül, de azzal egyenértékű kidolgozottsággal és dokumentáltságban:

— Belsőépítészeti, bútorozási, burkolási, álpadló és álmennyezeti tervek,

— Asztalos, Lakatos, és mobília Konszignációk,

— Riasztó-, Kamera-, Biztonságtechnikai rendszer tervei,

— Általános LAN hálózat tervei,

— Épületfelügyelet és épületautomatizálás tervei,

— Szerverterem részletes tervei,

— Eszköz elhelyezési terv (racksorok),

— Hűtési terv,

— EMC védelem tervei NATO-1 védelmi szinttel,

— Elektromos terv,

— Belső gyengeáramú terv,

— Eszközkonszignációk,

— Virtuális építés BIM modell,

— Külső közművek és infrastruktúra tervezés, kiviteli tervek elkészítése,

— Térvilágítási hálózat.

Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

— Tervezői művez.:

A tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 60 mérnöknap erejéig.

— Egyéb feladatok:

— a Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az AT-k kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő AT kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,

— ennek lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetését.

Nettó alapterületek / mennyiségek:

Az épület könyv és irattárolási kapacitása 81 000 iratfolyóméterre tervezendő, tömörraktáras kialakítással. Becsült épületméret cca 11 000 m2.

A tervezési irányokat, részletes feladatleírást a tervezési program tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Személyi állomány képzettsége, tapasztalata (összesen db) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 3. Építészeti - műszaki tervezés szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Az értékelés során az adható pontszám: 0 - 100, ahol 100 pont a legjobb érték.

Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében a fordított arányosítás, a 2-3. szempontok esetében pontozás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell – ha e törvény végrehajtási rendelete azt nem határozza meg – annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra,

— A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.).

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1).

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1).

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7) bekezdésére is.

A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését [SZT1); P1); M1)-M3)].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 340 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1).

A 321/2015. (X. 30.) K.r. (továbbiakban K.r.) 21. § (3) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a K.r. 22. § (1) bek alapján kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— a szolgáltatás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— a szolgáltatás mennyisége,

— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— a teljesítés helye,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M2).

A K.r. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ez esetben, kizárólag az értékelési szempontok keretében vállalt, többlet speciális tapasztalatok / szakemberek igazolása érdekében szükséges).

M3).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján érvényes a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával, az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (továbbiakban: AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás (AF) feladásától visszafelé számított 36 hónapban, olyan BIM tervfeldolgozással megvalósult generáltervezési referenciával, mely tartalmazott vázlat-, engedélyezési és kiviteli tervezési fázist is, és legalább 8200 m2 nettó alapterületű épületre vonatkozott, mely tervezési feladat magában foglalta a szerverterem, épületautomatika és riasztórendszer tervezésére vonatkozó tervezési feladatokat is.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 3a) a) bek).

M2).

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M2.1.) legalább egy fő építész tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.2) legalább egy fő tartószerkezeti tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.3.) legalább egy fő épületgépészeti tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.4.) legalább egy fő épületvillamossági tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

M2.1) szakember: „É”.

M2.2) szakember: „T”.

M2.3) szakember: „G”.

M2.4) szakember: „V”.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik.

a. ISO 27001 jelű, vagy ezzel egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.*

b. 3M Security Systems Division tevékenységre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.*

*Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Fenti követelményeknek - M1) - M3) - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési, teljesítés elmaradása miatti kötbér, teljesítési, jótállási biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A KD a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött összege: 2 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint, a KD-ban részletezettek alapján. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot AK fizetési számlájára történő befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az AK 10032000-01501542 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Igazolás: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítővel; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvénnyel; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne:

Időpontja: 2018/05/02 napja 14.00 óra, gyülekezés helyszíne: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/a.

A beléptetéshez Ajánlatkérőnél előzetesen jelentkezni szükséges e-mailen vagy faxon Mirkó Anitánál. (e-mail: anita.mirko@chsh.hu, telefon: +36 14578040, fax: +36 14578041) A beléptetéshez szükséges a cégnév, a bejáráson résztvevők neve és személyigazolvány száma.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot Ft-ban kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

8. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

10. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosításokat (tervezési, 100 millió Ft/kár és 300 millió Ft/év) kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

11. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. .A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.

12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.

13. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 nap értendő.

14. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

15. A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és v.r., továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018