Services - 162141-2017

28/04/2017    S83    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2017/S 083-162141

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Kam: Jaunutis Žemaitaitis
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 70685098
El. paštas: jaunutis.zemaitaitis@nzt.lt
Faksas: +370 70686949

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.nzt.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Gedimino pr. 19, Vilnius.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos:
1.lazerinis skenavimas ir jo metu gautų lazerinio skenavimo duomenų (toliau – LIDAR duomenys) sudarymas;
2.skaitmeninio erdvinio objektų paviršiaus aukščių modelio (toliau – SEOP modelis) (angl. Digital Surface Model) sudarymas iš skaitmeninių erdvinių objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų (toliau – SEOP);
3.skaitmeninio erdvinio žemės paviršiaus aukščių modelio (toliau – SEŽP modelis) (angl. Digital Terrain Model) sudarymas iš skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų (toliau – SEŽP);
4.skaitmeninės spalvotos aerofotografinės nuotraukos (toliau – aerofotografinė nuotrauka) sudarymas.
Prioritetinė
eilė Miestas
(Blokas) Plotas (kv. km) M 1:2000 Lapų skaičius (pagal LKS-94 skaidymą lapais)
1. Vilnius 981 981
2. Kaunas 451 451
3. Klaipėda 279 279
4. Šiauliai 231 231
5. Panevėžys 176 176
6. Alytus 148 148
7. Marijampolė 86 86
8 Telšiai 60 60
9. Tauragė 53 53
10. Utena 64 64
Viso: 2529 2529.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
darbai bus pradėti 30.7.2017. darbai bus baigti 15.12.2017

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1.Paslaugų teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija, draudimu arba laidavimo raštu (toliau – Pasiūlymo užtikrinimas). Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei pasiūlymas. Pasiūlymo užtikrinimo vertė – ne mažiau 3 proc. nurodytos visos pasiūlymo kainos.
2.Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, draudimą arba laidavimo raštą (originalą) (toliau – užtikrinimas). Užtikrinimo vertė – 7 proc. nuo visos sutarties vertės. Užtikrinime negali būti nurodyta, kad išmokamos užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Perkančiosios organizacijos nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Paslaugų teikėjo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių, taip pat negali būti nurodyta, kad laidavimo (užtikrinimo) suma mažėja proporcingai Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų sumai. Įvykus bent vienai iš šių sąlygų – Paslaugų teikėjas neįvykdė, dalinai įvykdė ar netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus, išmokama visa užtikrinimo suma;
Užtikrinimas (originalas) turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip iki 2018 m. sausio 15 d. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Paslaugų teikėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.
3.Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir šios aplinkybės tiesiogiai nesiejamos su Sutarties 25 punkte nurodytu pažeidimu, moka Pirkėjui 30 procentų dydžio baudą nuo visos Paslaugų kainos. Netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu laikoma nepilnos, neatitinkančios techninių reikalavimų produkcijos pateikimas kontrolei, dėl kurio nėra galimybės vykdyti kokybės kontrolę, arba galimybė vykdyti kokybės kontrolę ribota. Pirkėjas priskaičiuotoms netesyboms pateikia Paslaugų teikėjui sąskaitą faktūrą, kurią Paslaugų teikėjas apmoka per 30 dienų nuo jos gavimo dienos.
4.Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nesuteikia paslaugų Sutartyje nustatytais terminais (pagal techninės specifikacijos VI skyrių), Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas dėl priskaičiuotų netesybų pateikia Paslaugų teikėjui sąskaitą faktūrą, kurią Paslaugų teikėjas apmoka per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės (Sutarties 34 punktas), Paslaugų teikėjas privalo padengti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius, jei nuostolių suma viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.
5.Pirkėjui neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytu terminu už tinkamai atliktas paslaugas, Paslaugų teikėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui 0,05 procento dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei Pirkėjas laiku negauna finansavimo iš biudžeto, jis apie tai raštu informuoja Paslaugų teikėją. Tokiu atveju delspinigiai paslaugų teikėjo naudai neskaičiuojami, bet ne ilgiau, kaip 60 d.
6.Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjas bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
1.Pirkėjas už faktiškai suteiktas paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito pagal Sutarties 6 punkte nurodytą kainą mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties XIII skyriuje, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra neišrašoma, kol Šalys nepasirašė paslaugų perdavimo–priėmimo akto.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Turi būti pateikta:
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2.Paslaugų teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama – jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3.Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Teikiama:Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pastaba. Šio punkto nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui.
Jei paslaugų teikėjas, turintis balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas), yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas, minėtų dokumentų pateikti nereikia, bet reikia paslaugų teikėjo patvirtinimo, kad paslaugų teikėjas, turintis balsų daugumą, yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
4.Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 papunktyje išvardytas veikas.
Teikiama:Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Teikiama:1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui patvirtinti dokumentus. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 6 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1.Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato ar lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad Paslaugų teikėjas laikosi kokybės vadybos sistemos erdvinių duomenų kūrimo srityje ISO 9001:2008 arba lygiavertės sistemos standartų.
2.Paslaugų teikėjo įvykdytos sutarties aprašymas, kuriame nurodoma sutarties (sutarčių) sudarymo ir įvykdymo datos, trumpas sutarties pirkimo objekto aprašymas, sutarties (ar įvykdytos sutarties dalies) kaina, paslaugų gavėjas, kontaktiniai gavėjo duomenys (informacijai patikrinti); kartu privaloma pateikti gavėjo pažymą apie tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.
3.1) Paslaugų teikėjo patvirtintas specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (nurodyti vardą, pavardę ir pareigybę projekte ar sutartyje);
2) Paslaugų teikėjo siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti pateikta informacija apie jų atitiktį reikalaujamiems kriterijams bei informacija apie Paslaugų teikėjo siūlomų specialistų darbo patirtį (iškilus abejonėms dėl paslaugų teikėjų siūlomų specialistų deklaruojamos darbo patirties, Pirkėjas turi teisę paprašyti darbo patirtį įrodančių dokumentų).
Jeigu Paslaugų teikėjo siūlomi specialistai su Paslaugų teikėju darbo santykiais nesusiję, tokiu įrodymu turi būti pateikta Paslaugų teikėjo ir siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kad laimėjus konkursą specialistas atliks numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1.Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato ar lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad Paslaugų teikėjas laikosi kokybės vadybos sistemos erdvinių duomenų kūrimo srityje ISO 9001:2008 arba lygiavertės sistemos standartų.
2.Paslaugų teikėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos, jei veiklą vykdė mažiau nei 3 metus, turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdo bent 1 (vieną) arba 2 (dvi) sutartis sutartis, susijusiąs su lazeriniu skenavimu bei išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymu.
Sutarčių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
Jei Paslaugų teikėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, vykdomų sutarčių įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
Jei Paslaugų teikėjas teikia informaciją, kad sutartis yra (buvo) vykdoma kartu su kitais teikėjais (subteikėjais), Paslaugų teikėjo įvykdyta sutarties dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
3.Paslaugų teikėjas turi turėti šiuos specialistus, galinčius suteikti reikalaujamas paslaugas ir atitinkančius nurodytus reikalavimus:
1) Projekto vadovas:
per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo srityje bei išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymo srityse;
2) specialistas (-ai), atsakingas už lazerinio skenavimo darbus: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo srityje;
3) specialistas (-ai), atsakingas už išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymą: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo metu gautų duomenų apdorojimo ir išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymo srityse;
4) specialistas (-ai), atsakingas už aerofotografavimo darbus: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) aerofotografavimo darbų srityje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. 1.PASIŪLYMO KAINA (C). Lyginamasis svoris 60

2. 2.KITI KRITERIJAI (T):. Lyginamasis svoris 40

3. 2.1.PIRMASIS KRITERIJUS – Klasifikuotų lazerinio skenavimo taškų tankis viename m2 (T1 ). Lyginamasis svoris 30

4. 2.2.ANTRASIS KRITERIJUS – Lazerinio skenavimo taškų papildomai suklasifikuotos klasės (T2):. Lyginamasis svoris 10

5. 2.2.1.Parametras (P21) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klasę pagal LAS specifikaciją – kelių paviršiaus taškai (angl. Road Surface).. Lyginamasis svoris 2

6. 2.2.2.Parametras (P22) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klasę pagal LAS specifikaciją – geležinkelių taškai (angl. Rail).. Lyginamasis svoris 2

7. 2.2.3.Parametras (P23) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klases pagal LAS specifikaciją: apsauginių elektros elementų taškai (angl. Wire – Guard (Shield)), elektros laidų taškai (angl. Wire – Conductor (Phase)), elektros stulpų taškai (angl. Transmission Tower), elektros. Lyginamasis svoris 6

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 2.6.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
19.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 30.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 19.6.2017 - 10:45

Vieta:

Gedimino pr.19, Vilnius, 137 kab

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Netaikoma.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 LT-01501 Vilnius
Lietuva
El. paštas: vapygarda@vat.lt
Telefonas: +370 52688003
Faksas: +370 52625645

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 Vilnius
Lietuva
El. paštas: vapygarda@vat.lt
Telefonas: +370 52688003
Faksas: +370 52625645

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26.4.2017