Services - 162141-2017

28/04/2017    S83    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 083-162141

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
For the attention of: Jaunutis Žemaitaitis
LT-01103 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 70685098
E-mail: jaunutis.zemaitaitis@nzt.lt
Fax: +370 70686949

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.nzt.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gedimino pr. 19, Vilnius.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo paslaugos:
1.lazerinis skenavimas ir jo metu gautų lazerinio skenavimo duomenų (toliau – LIDAR duomenys) sudarymas;
2.skaitmeninio erdvinio objektų paviršiaus aukščių modelio (toliau – SEOP modelis) (angl. Digital Surface Model) sudarymas iš skaitmeninių erdvinių objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų (toliau – SEOP);
3.skaitmeninio erdvinio žemės paviršiaus aukščių modelio (toliau – SEŽP modelis) (angl. Digital Terrain Model) sudarymas iš skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų (toliau – SEŽP);
4.skaitmeninės spalvotos aerofotografinės nuotraukos (toliau – aerofotografinė nuotrauka) sudarymas.
Prioritetinė
eilė Miestas
(Blokas) Plotas (kv. km) M 1:2000 Lapų skaičius (pagal LKS-94 skaidymą lapais)
1. Vilnius 981 981
2. Kaunas 451 451
3. Klaipėda 279 279
4. Šiauliai 231 231
5. Panevėžys 176 176
6. Alytus 148 148
7. Marijampolė 86 86
8 Telšiai 60 60
9. Tauragė 53 53
10. Utena 64 64
Viso: 2529 2529.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 30.7.2017. Completion 15.12.2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1.Paslaugų teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija, draudimu arba laidavimo raštu (toliau – Pasiūlymo užtikrinimas). Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei pasiūlymas. Pasiūlymo užtikrinimo vertė – ne mažiau 3 proc. nurodytos visos pasiūlymo kainos.
2.Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, draudimą arba laidavimo raštą (originalą) (toliau – užtikrinimas). Užtikrinimo vertė – 7 proc. nuo visos sutarties vertės. Užtikrinime negali būti nurodyta, kad išmokamos užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Perkančiosios organizacijos nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Paslaugų teikėjo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių, taip pat negali būti nurodyta, kad laidavimo (užtikrinimo) suma mažėja proporcingai Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų sumai. Įvykus bent vienai iš šių sąlygų – Paslaugų teikėjas neįvykdė, dalinai įvykdė ar netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus, išmokama visa užtikrinimo suma;
Užtikrinimas (originalas) turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip iki 2018 m. sausio 15 d. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Paslaugų teikėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.
3.Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir šios aplinkybės tiesiogiai nesiejamos su Sutarties 25 punkte nurodytu pažeidimu, moka Pirkėjui 30 procentų dydžio baudą nuo visos Paslaugų kainos. Netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu laikoma nepilnos, neatitinkančios techninių reikalavimų produkcijos pateikimas kontrolei, dėl kurio nėra galimybės vykdyti kokybės kontrolę, arba galimybė vykdyti kokybės kontrolę ribota. Pirkėjas priskaičiuotoms netesyboms pateikia Paslaugų teikėjui sąskaitą faktūrą, kurią Paslaugų teikėjas apmoka per 30 dienų nuo jos gavimo dienos.
4.Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nesuteikia paslaugų Sutartyje nustatytais terminais (pagal techninės specifikacijos VI skyrių), Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas dėl priskaičiuotų netesybų pateikia Paslaugų teikėjui sąskaitą faktūrą, kurią Paslaugų teikėjas apmoka per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės (Sutarties 34 punktas), Paslaugų teikėjas privalo padengti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius, jei nuostolių suma viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.
5.Pirkėjui neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytu terminu už tinkamai atliktas paslaugas, Paslaugų teikėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui 0,05 procento dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei Pirkėjas laiku negauna finansavimo iš biudžeto, jis apie tai raštu informuoja Paslaugų teikėją. Tokiu atveju delspinigiai paslaugų teikėjo naudai neskaičiuojami, bet ne ilgiau, kaip 60 d.
6.Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjas bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1.Pirkėjas už faktiškai suteiktas paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito pagal Sutarties 6 punkte nurodytą kainą mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties XIII skyriuje, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra neišrašoma, kol Šalys nepasirašė paslaugų perdavimo–priėmimo akto.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1.Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Turi būti pateikta:
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2.Paslaugų teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama – jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3.Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Teikiama:Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pastaba. Šio punkto nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui.
Jei paslaugų teikėjas, turintis balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas), yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas, minėtų dokumentų pateikti nereikia, bet reikia paslaugų teikėjo patvirtinimo, kad paslaugų teikėjas, turintis balsų daugumą, yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
4.Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 papunktyje išvardytas veikas.
Teikiama:Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Teikiama:1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui patvirtinti dokumentus. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 6 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato ar lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad Paslaugų teikėjas laikosi kokybės vadybos sistemos erdvinių duomenų kūrimo srityje ISO 9001:2008 arba lygiavertės sistemos standartų.
2.Paslaugų teikėjo įvykdytos sutarties aprašymas, kuriame nurodoma sutarties (sutarčių) sudarymo ir įvykdymo datos, trumpas sutarties pirkimo objekto aprašymas, sutarties (ar įvykdytos sutarties dalies) kaina, paslaugų gavėjas, kontaktiniai gavėjo duomenys (informacijai patikrinti); kartu privaloma pateikti gavėjo pažymą apie tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.
3.1) Paslaugų teikėjo patvirtintas specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (nurodyti vardą, pavardę ir pareigybę projekte ar sutartyje);
2) Paslaugų teikėjo siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti pateikta informacija apie jų atitiktį reikalaujamiems kriterijams bei informacija apie Paslaugų teikėjo siūlomų specialistų darbo patirtį (iškilus abejonėms dėl paslaugų teikėjų siūlomų specialistų deklaruojamos darbo patirties, Pirkėjas turi teisę paprašyti darbo patirtį įrodančių dokumentų).
Jeigu Paslaugų teikėjo siūlomi specialistai su Paslaugų teikėju darbo santykiais nesusiję, tokiu įrodymu turi būti pateikta Paslaugų teikėjo ir siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kad laimėjus konkursą specialistas atliks numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1.Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato ar lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad Paslaugų teikėjas laikosi kokybės vadybos sistemos erdvinių duomenų kūrimo srityje ISO 9001:2008 arba lygiavertės sistemos standartų.
2.Paslaugų teikėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos, jei veiklą vykdė mažiau nei 3 metus, turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdo bent 1 (vieną) arba 2 (dvi) sutartis sutartis, susijusiąs su lazeriniu skenavimu bei išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymu.
Sutarčių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
Jei Paslaugų teikėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, vykdomų sutarčių įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
Jei Paslaugų teikėjas teikia informaciją, kad sutartis yra (buvo) vykdoma kartu su kitais teikėjais (subteikėjais), Paslaugų teikėjo įvykdyta sutarties dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlyme nurodytos visos pasiūlymo kainos.
3.Paslaugų teikėjas turi turėti šiuos specialistus, galinčius suteikti reikalaujamas paslaugas ir atitinkančius nurodytus reikalavimus:
1) Projekto vadovas:
per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo srityje bei išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymo srityse;
2) specialistas (-ai), atsakingas už lazerinio skenavimo darbus: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo srityje;
3) specialistas (-ai), atsakingas už išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymą: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) lazerinio skenavimo metu gautų duomenų apdorojimo ir išvestinių lazerinio skenavimo produktų sudarymo srityse;
4) specialistas (-ai), atsakingas už aerofotografavimo darbus: per pastaruosius 5 metus turintis patirtį vykdant bent vieną projektą (ar sutartį) aerofotografavimo darbų srityje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. 1.PASIŪLYMO KAINA (C). Weighting 60

2. 2.KITI KRITERIJAI (T):. Weighting 40

3. 2.1.PIRMASIS KRITERIJUS – Klasifikuotų lazerinio skenavimo taškų tankis viename m2 (T1 ). Weighting 30

4. 2.2.ANTRASIS KRITERIJUS – Lazerinio skenavimo taškų papildomai suklasifikuotos klasės (T2):. Weighting 10

5. 2.2.1.Parametras (P21) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klasę pagal LAS specifikaciją – kelių paviršiaus taškai (angl. Road Surface).. Weighting 2

6. 2.2.2.Parametras (P22) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klasę pagal LAS specifikaciją – geležinkelių taškai (angl. Rail).. Weighting 2

7. 2.2.3.Parametras (P23) – papildomai suklasifikuoti lazerinio skenavimo taškai į klases pagal LAS specifikaciją: apsauginių elektros elementų taškai (angl. Wire – Guard (Shield)), elektros laidų taškai (angl. Wire – Conductor (Phase)), elektros stulpų taškai (angl. Transmission Tower), elektros. Weighting 6

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.6.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 30.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 19.6.2017 - 10:45

Place:

Gedimino pr.19, Vilnius, 137 kab

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Netaikoma.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 LT-01501 Vilnius
Lithuania
E-mail: vapygarda@vat.lt
Telephone: +370 52688003
Fax: +370 52625645

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundai pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Gedimino pr. 40/1
LT-01501 Vilnius
Lithuania
E-mail: vapygarda@vat.lt
Telephone: +370 52688003
Fax: +370 52625645

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26.4.2017