Services - 162143-2017

28/04/2017    S83    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Kaunas: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 083-162143

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kam: Asta Kudirkienė
LT-44251 Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37425891
El. paštas: asta.kudirkiene@kaunas.lt
Faksas: +370 37223106

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kaunas.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Kauno miestas.

NUTS kodas LT002

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo (planuojamos teritorijos
schemos, topografinio plano ir žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
parengimo) paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000, 71351810

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Parengti 312 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Klientui 10 000 EUR banko (kredito unijos) ar kito garantuotojo, turinčio teisę verstis šia veikla, Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.). Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra 1 punkte nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.
Duomenys apie tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; apie tiekėjo (juridinio asmens) vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
2. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Pateikiama: 2.1.Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius), turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
2.2. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (jei jis yra fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.Duomenys apie tiekėją (fizinį asmenį) arba tiekėjo (juridinio asmens) dalyvį (fizinį asmenį), turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 1 p); nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 3 p.). Pateikiama: 3.1. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti (išskyrus Tiekėjo deklaraciją). Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Jeigu Lietuvos Respublikos registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.
3.2. Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų 10 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninė originalo kopija.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 4.1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
4.2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: Pateikiama laisvos formos Tiekėjo deklaracija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Nereikalaujama.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų/vykdomų sutarčių, susijusių su žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų rengimo ir/ar topografinių planų parengimo paslaugų teikimu sąrašas (elektronine forma), parengtas pagal šių pirkimo dokumentų 8 priedą. Sąraše nurodomas paslaugų pavadinimas, apibūdinimas, įvykdytos sutarties (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, sutarties vykdymo pražios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), užsakovo identifikavimo duomenys, jame turi būti viena ar daugiau atitinkama įvykdyta/vykdoma sutartis.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninė originalo kopija.
Taip pat Užsakovų atsiliepimai apie tai, kad sutartys įvykdytos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodyti paslaugų pavadinimai, apibūdinimas, įvykdytos sutarties/sutarties dalies vertė per nurodytą laikotarpį, sutarties vykdymo pražios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena, be to, ar jos įvykdytos / vykdomos tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su Tiekėjo sąraše, parengtame pagal pirkimo dokumentų 8 priedą, pateikta informacija.
2. Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas (užpildyti pirkimo dokumentų 9 priedą „Asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas“) nurodant pavardes, profesinę kvalifikaciją, dabartinę darbovietę, reikalaujamos patirties aprašymą, įvardijant nekilnojamųjų daiktų objektus, kuriems buvo atliktos žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų ir/ar topografinių planų parengimo procedūros, pateikiant;
(2.1, 2.2 p.) galiojančius Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus matininko kvalifikacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus arba Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus galiojančius kvalifikacijos atestatus arba lygiaverčius dokumentus, suteikiančius teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus;
(2.3 p.) galiojantį Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotą matininko kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę rengti topografinius planus;Taip pat užsakovo, kurio užsakymu buvo suteiktos paslaugos, pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad specialistai (nurodyti vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąraše), tinkamai atliko žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų ir/ar topografinių planų parengimo procedūras.
Specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne teikėjo ar subteikėjo įmonėje) ir teikėjo ar subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs/vykdantis vieną ar daugiau sutartį (-is), susijusią/sias su žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų rengimo ir/ar topografinių planų parengimo paslaugų teikimu kurios/kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 30 000 Eur su PVM (jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnės apimties kaip reikalaujama šiame punkte).
2. Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus:
2.1. ne mažiau kaip 1 vadovaujantį specialistą, turintį teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent trijų žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų dokumentus.
2.2. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent vieną žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektą.
2.3. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę rengti topografinius planus, ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent vieną topografinį planą.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 6.6.2017 - 13:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
7.6.2017 - 13:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 7.9.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 7.6.2017 - 13:45

Vieta:

Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas, 206 kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų paslaugų ar jų apimčių. Tuo atveju atveju, kai Perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų apimtis viršys nurodytas maksimalias paslaugų apimtis, bus vykdomas atskiras pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundų pateikimo tvarka ir terminai nurodyti LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26.4.2017