Services - 162143-2017

28/04/2017    S83    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Architectural, engineering and planning services

2017/S 083-162143

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
For the attention of: Asta Kudirkienė
LT-44251 Kaunas
Lithuania
Telephone: +370 37425891
E-mail: asta.kudirkiene@kaunas.lt
Fax: +370 37223106

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.kaunas.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kauno miestas.

NUTS code LT002

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo (planuojamos teritorijos
schemos, topografinio plano ir žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
parengimo) paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000, 71351810

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Parengti 312 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Klientui 10 000 EUR banko (kredito unijos) ar kito garantuotojo, turinčio teisę verstis šia veikla, Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.). Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra 1 punkte nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.
Duomenys apie tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; apie tiekėjo (juridinio asmens) vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte; duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
2. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Pateikiama: 2.1.Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius), turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
2.2. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (jei jis yra fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.Duomenys apie tiekėją (fizinį asmenį) arba tiekėjo (juridinio asmens) dalyvį (fizinį asmenį), turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 1 p); nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 3 p.). Pateikiama: 3.1. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti (išskyrus Tiekėjo deklaraciją). Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Jeigu Lietuvos Respublikos registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.
3.2. Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų 10 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninė originalo kopija.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 4.1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
4.2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: Pateikiama laisvos formos Tiekėjo deklaracija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų/vykdomų sutarčių, susijusių su žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų rengimo ir/ar topografinių planų parengimo paslaugų teikimu sąrašas (elektronine forma), parengtas pagal šių pirkimo dokumentų 8 priedą. Sąraše nurodomas paslaugų pavadinimas, apibūdinimas, įvykdytos sutarties (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, sutarties vykdymo pražios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), užsakovo identifikavimo duomenys, jame turi būti viena ar daugiau atitinkama įvykdyta/vykdoma sutartis.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninė originalo kopija.
Taip pat Užsakovų atsiliepimai apie tai, kad sutartys įvykdytos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodyti paslaugų pavadinimai, apibūdinimas, įvykdytos sutarties/sutarties dalies vertė per nurodytą laikotarpį, sutarties vykdymo pražios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena, be to, ar jos įvykdytos / vykdomos tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su Tiekėjo sąraše, parengtame pagal pirkimo dokumentų 8 priedą, pateikta informacija.
2. Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas (užpildyti pirkimo dokumentų 9 priedą „Asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas“) nurodant pavardes, profesinę kvalifikaciją, dabartinę darbovietę, reikalaujamos patirties aprašymą, įvardijant nekilnojamųjų daiktų objektus, kuriems buvo atliktos žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų ir/ar topografinių planų parengimo procedūros, pateikiant;
(2.1, 2.2 p.) galiojančius Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus matininko kvalifikacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus arba Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus galiojančius kvalifikacijos atestatus arba lygiaverčius dokumentus, suteikiančius teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus;
(2.3 p.) galiojantį Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotą matininko kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę rengti topografinius planus;Taip pat užsakovo, kurio užsakymu buvo suteiktos paslaugos, pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad specialistai (nurodyti vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąraše), tinkamai atliko žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų ir/ar topografinių planų parengimo procedūras.
Specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne teikėjo ar subteikėjo įmonėje) ir teikėjo ar subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs/vykdantis vieną ar daugiau sutartį (-is), susijusią/sias su žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų rengimo ir/ar topografinių planų parengimo paslaugų teikimu kurios/kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 30 000 Eur su PVM (jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnės apimties kaip reikalaujama šiame punkte).
2. Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus:
2.1. ne mažiau kaip 1 vadovaujantį specialistą, turintį teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent trijų žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektų dokumentus.
2.2. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent vieną žemės sklypų formavimo ir/ar pertvarkymo projektą.
2.3. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę rengti topografinius planus, ir per paskutinius 2 metus sėkmingai parengusį bent vieną topografinį planą.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.6.2017 - 13:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.6.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 7.9.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 7.6.2017 - 13:45

Place:

Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas, 206 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų paslaugų ar jų apimčių. Tuo atveju atveju, kai Perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų apimtis viršys nurodytas maksimalias paslaugų apimtis, bus vykdomas atskiras pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundų pateikimo tvarka ir terminai nurodyti LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26.4.2017