Dienstleistungen - 162166-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Hotel-Übernachtungen

2018/S 073-162166

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, pokój 202
Warszawa
00-478
Polen
E-Mail: malgorzata.staskiel@ore.edu.pl
Fax: +48 223453762
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ore.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.ore.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: edukacja
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Organizacja jednego dwudniowego spotkania w terminie: 28-29.4.2018 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: WA/ZUZP/261/32/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55110000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Organizacja dwudniowego spotkania dla maksymalnie 100 osób w terminie: 28-29.4.2018 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi:

— przygotowanie i obsługę spotkania,

— usługę konferencyjną,

— usługę restauracyjną,

— usługę hotelową,

— zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań,

— transport materiałów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 28/04/2018
Ende: 29/04/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1) spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, tj. wykażą, iż posiadają aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/04/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/04/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28, pok. 200

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65, z późn. zm.).

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności, w trybie określonym w art. 138 n pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Wartość zamówienia, ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp nie przekracza kwoty 750 000 EUR, jednak Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze odpowiedniej dla wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 138 g ust 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż łączna wartość szacunkowa dla zamówień tego samego rodzaju w roku 2018 przekracza równowartość kwoty 750 000 EUR.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018