Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 162180-2021

02/04/2021    S65

Sverige-Stockholm: Anläggningsarbete

2021/S 065-162180

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Exploateringskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Exploateringskontoret, Stockholms stad Box 8189
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Lindgren
E-post: daniel.lindgren@extern.stockholm.se
Telefon: +46 707334533
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/exploateringskontoret/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46099
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46099
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

NDS E-393 Krossentreprenad dynamiskt inköpssystem

Referensnummer: E-393
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar krossning av entreprenadberg till färdig slutprodukt. Krossade fraktioner ska högas upp inom angivet arbetsplatsområde i samråd med ansvarig från arbetsledare på Masslogistikcenter. Krossning sker efter avrop och förnyad konkurrens med prissättning av aktuell mängd för krossning. Krossningen sker i kampanjer efter behov normalt en till två gånger per år beroende på inkommande bergmängder. Skut kan förekomma varför skutknackning ingår som en del av entreprenörens uppdrag.

Fraktioner som ska levereras efter krossning och avrop är följande:

• 0 - 150

• 0 - 63

• 0 - 32

• 0 - 16

Krossning kan även ske åt andra byggprojekt inom exploateringskontoret.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
14212100 Bokad sten och grus
14212110 Grus
14212200 Stenmaterial
14212210 Blandning av grus och sand
14212300 Bokad och krossad sten
14213100 Makadam
45000000 Anläggningsarbete
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45111290 Förarbeten till anläggningsarbeten
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
45262600 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar krossning av entreprenadberg till färdig slutprodukt. Krossade fraktioner ska högas upp inom angivet arbetsplatsområde i samråd med ansvarig från arbetsledare på Masslogistikcenter. Krossning sker efter avrop och förnyad konkurrens med prissättning av aktuell mängd för krossning. Krossningen sker i kampanjer efter behov normalt en till två gånger per år beroende på inkommande bergmängder. Skut kan förekomma varför skutknackning ingår som en del av entreprenörens uppdrag.

Fraktioner som ska levereras efter krossning och avrop är följande:

• 0 - 150

• 0 - 63

• 0 - 32

• 0 - 16

Krossning kan även ske åt andra byggprojekt inom exploateringskontoret.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2021
Slut: 30/11/2029
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/11/2029
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2029

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 41
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/03/2021