Servicios - 162387-2018

14/04/2018    S73    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Provisión de cursos de idiomas

2018/S 073-162387

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Natsionalen institut na pravosadieto
131177220
ul. „Ekzarh Yosif“ No. 14
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Ivo Temelkov
Teléfono: +359 29359186
Correo electrónico: i.temelkov@nij.bg
Fax: +359 29359101
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nij.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.nij.bg/ProcedureAndPublicCalls/ProcedureList.aspx?lang=bg-BG&pageid=1849

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Съгласно ЗСВ

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Провеждане на присъствени чуждоезикови обучения в групова форма на обучение по английски език и френски език за осъществяване на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“.

II.1.2)Código CPV principal
80580000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка включва провеждане на чуждоезикови обучения по английски език, френски език и юридическа терминология на английски или френски език на представители на целевата група по проекта в групова присъствена форма. Курсовете по езиково обучение ще покриват нивата от B1 до C1, съгласно Европейската референтна езикова рамка, която описва диференцирано чуждоезиковите умения, както и курс по юридическа терминология с оглед професионалната компетентност на.

Целевата група. Интегрирането на електронен формат на чуждоезиково обучение за представителите на целевата група напълно съответства на цел 3 на процедурата за развитие, подобряване и обогатяване на дейността на НИП със създаване и развитие на нови продукти и услуги, като в същото време отразява добри практики, прилагани от сродните обучителни институции в Европа.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 435 220.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Провеждане на присъствени езикови обучения в групова форма на обучение

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80580000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG3
Código NUTS: BG4
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на РБългария, основно в петте апелативни райони София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Предвидено е да бъдат проведени обучения по англ. и фрн. език, в присъствена форма за мин. 940 у-ци. Присъствените курсове от нива B1 до C1, продължителност 120 часа всеки, при интензивност от 6 учебни часа седмично (5 месеца, едно ниво). Курсовете по юридическа терминология — 36 учебни часа при интензивност от 6 учебни часа седмично (2 месеца). 2. Мин. брой у-ци: 5. Макс: 14, по изкл. 16. 3. Изпълнителят провежда входящ тест. 4. Приключването на всяко ниво става с изпит-тест (устен и писмен) 5. Учебните зали трябва да са съобразени с макс. броя у-ци и да са оборудвани с работни места за всеки. 6. Учебните материали са за сметка на и-теля. 7. Обученията се провеждат в извънработно време. 8. Осигурява се мин. една консултация месечно.

9. И-телят извършва перидична оценка на напредъка. 10. И-телят осигурява екип от мин. 12 експерти.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Качество и технически параметри / Ponderación: 60 %
Precio - Ponderación: 40 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", по процедура BG05SFOP001-3.002 и по Договор BG05SFOP001-3.002-0002-C01 за БФП по ОПДУ
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Провеждане на дистанционни чуждоезикови обучения

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80580000 - CB21
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на Република България.

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени така, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 представлява 96,73 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 представлява 3,27 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 30 000 лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 2 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Качество и технически параметри / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, по процедура BG05SFOP001-3.002 и по Договор BG05SFOP001-3.002-0002-C01 за БФП по ОПДУ
II.2.14)Información adicional

Обособената позиция ще се възлага по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 222-461624
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: АПИ-02-11/14.03.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Провеждане на присъствени езикови обучения в групова форма на обучение

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„ЦЕБО—99“ ООД
121896267
ж.к. Христо Смирненски, бл. 1, вх. В, ап. 49
София
1574
Bulgaria
Teléfono: +359 29800812
Correo electrónico: cebo@ecet.bg
Fax: +359 29884237
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.europeschools.net/home/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 435 220.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/04/2018