Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162417-2023

17/03/2023    S55

Polen-Białystok: Echokardiografen

2023/S 055-162417

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: 542 - 021 - 17 - 17
Postanschrift: ul. Jana Kilińskiego 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-089
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Kartaszow
E-Mail: kamila.kartaszow@umb.edu.pl
Telefon: +48 857485550
Fax: +48 857485640
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umb.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Echokardiografu

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP.25.1.7.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112340 Echokardiografen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Echokardiografu z opcją

badań 3D live w kardiologii oraz badań perfuzji z głowicą przezklatkową 3D i głowicą przezprzełykową 3D oraz

zewnętrzną stacją do zaawansowanej analizy badan kardiologicznych - 1 szt.

Skrócona nazwa postępowania: Dostawa Echokardiografu

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 819 658.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia:

Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala

Klinicznego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Echokardiografu z opcją

badań 3D live w kardiologii oraz badań perfuzji z głowicą przezklatkową 3D i głowicą przezprzełykową 3D oraz

zewnętrzną stacją do zaawansowanej analizy badan kardiologicznych - 1 szt.

Skrócona nazwa postępowania: Dostawa Echokardiografu

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 016-042384
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Echokardiografu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Philips Polska Sp z.o.o
Nationale Identifikationsnummer: 5260210955
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 195B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02‐222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 819 658.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 681 990.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023