Usługi - 162427-2020

06/04/2020    S68

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

2020/S 068-162427

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Tel.: +48 225228048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa funkcji API systemu defbank dla historii produktów skarbowych

Numer referencyjny: DZZK/38/DBT/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Modyfikacja zakresu informacji dostępnych dla potrzeb klientów banku, wykorzystujących system bankowości elektronicznej oraz wymaganych przez inne systemy funkcjonujące w banku (również obsługujące transakcje międzybankowe).

Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki realizacji w systemie def3000/TR poniższych wymagań. Wymaganiem banku jest modyfikacja funkcji API, która ma zwracać uszeregowaną chronologicznie listę transakcji klienta w stanie na chwilę obecną, spełniających kryteria wyszukiwania zadane parametrami wejściowymi.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem biznesowym jest modyfikacja zakresu informacji dostępnych dla potrzeb klientów banku, wykorzystujących system bankowości elektronicznej oraz wymaganych przez inne systemy funkcjonujące w banku (również obsługujące transakcje międzybankowe).

Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki realizacji w systemie def3000/TR poniższych wymagań. Modyfikacja funkcji API zwracającej historię produktów skarbowych klienta.

Wymaganiem banku jest modyfikacja funkcji API, która ma zwracać uszeregowaną chronologicznie listę transakcji klienta w stanie na chwilę obecną, spełniających kryteria wyszukiwania zadane parametrami wejściowymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca posiada prawa wyłączne do systemu i jest jedynym który może wykonać modyfikację. Wobec faktu, iż wykonanie przedmiotowych modyfikacji wymaga dokonania zmian w kodzie systemu, a firma Asseco Poland S.A. pozostaje właścicielem majątkowych praw autorskich do systemu def2000 należy stwierdzić, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jedynym wykonawcą zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia jest firma Asseco Poland S.A. Dodatkowo, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na rynku krajowym jak i rynku Unii Europejskiej nie istnieją rozwiązania równoważne rozwiązaniom, objętym prawem autorskim, które odpowiadałyby potrzebom Zamawiającego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 48 058.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 48 058.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2020