Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162435-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-Râmnicu Vâlcea: Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung

2023/S 055-162435

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Nationale Identifikationsnummer: 2540813
Postanschrift: Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14
Ort: Ramnicu Valcea
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Postleitzahl: 240182
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IULIANA BUNEA
E-Mail: iuliana.bunea@primariavl.ro
Telefon: +40 250731016
Fax: +40 0250731843
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariavl.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163670
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitia de echipamente/dispozitive medicale in cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” - lot 3 si lot 4

Referenznummer der Bekanntmachung: 2540813/2022/1P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului constă în achizitia de dispozitive pentru sterilizare (nebulizatoare, solutie nebulizare, lampi UV, termoscaner cu camera termoviziune, totem dezinfectant robot) si dezinfectanti si dispozitive dezinfectare/curatare (solutie concentrata pentru suprafete, dezinfectanti pentru pardoseli, cloramina pentru dezinfectarea grupurilor sanitare, dispensere pentru dezinfectant maini, dezinfectant maini, dispensere cu senzor sapun, dispenser prosoape hârtie), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, in cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”.

Dotarea cu echipamente de protectie/dispozitive medicale si alte echipamente de acest tip ce face obiectul prezentului proiect, vizeaza dotarea tuturor celor 45 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea cu echipamente necesare aplicarii masurilor specifice în vederea contracararii si limitarii raspândirii virusului SARS-COV-2 pentru asigurarea unui proces educational în conditii de siguranta sanitara.

Termene pentru solicitarea de clarificari / raspunsul la solicitarile de clarificari:

A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 581 052.24 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4 - achiziţionarea de dezinfectanti si dispozitive dezinfectare/curatare: solutie concentrata pentru suprafete, dezinfectanti pentru pardoseli, cloramina pentru dezinfectarea grupurilor sanitare, dispensere pentru dezinfectant maini, dezinfectant maini, dispensere sapun, dispensere prosoape

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39514400 Automatische Handtuchspender
24455000 Desinfektionsmittel
33741300 Handdesinfektionsmittel
39831700 Automatische Seifenspender
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

mun. Ramnicu Valcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achizitiona 1.554 l solutie concentrata pentru suprafete, 6.534 l dezinfectanti pentru pardoseli, 160.290 bucati de cloramina, 996 de dispensere pentru dezinfectant maini, 74.740 l dezinfectant maini, 300 de dispensere cu senzor sapun, 358 dispenser prosoape hârtie, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 151 075.09 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect cod SMIS 149647 - "Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2", Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3 - achiziţionarea de dispozitive pentru sterilizare: nebulizatoare, solutie nebulizare, lampi UV, termoscaner cu camera termoviziune, totem dezinfectant robot

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
38412000 Thermometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

mun. Ramnicu Valcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achizitiona 157 nebulizatoare, 12.139 l solutie nebulizare, 240 lampi UV, 55 termoscanere cu camera termoviziune, 27 totemuri dezinfectant robot, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 429 977.15 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect cod SMIS 149647 - "Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2", Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Loturile: 3,4

1.Op. ec. participant la procedură,indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător),nu trebuie să se regasească în sit.prev.la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea de îndeplinire a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Doc. justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste doc. sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor, la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.) pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o decl. pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) datorate, actualizate la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al op. ec. și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv;

• după caz, doc. prin care se demonstrează faptul ca op. ec. poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016;

• decl. pe propria raspundere a reprezentantului legal cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute la art.326 din Legea nr.286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare (in situatia in care forma de organizare a op. ec. ofertant/tert sustinator/ subcontractant la procedura este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator).

• alte documente edificatoare, după caz.

Nota:

Daca doc. menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art.164,165 și 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2.Op. ec. participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător), nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de AC în Sectiunea ”Formulare” ce se va prezenta odată cu DUAE.

Pers. din cadrul AC cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

Mircia Gutau –PRIMAR

Consilieri locali:

Amza Valeru

Argeşanu Irina-Maria

Bobeanu Maria

Bulacu Cezar-Florin

Crăciunescu Grigore

Dobrete Florentina – Adina

Gheorghiu Andrei-Florin – viceprimar

Grigorescu Remus

Leţu Fănel

Manda Petrișor-Alin

Mihăilescu Gheorghe

Nuică Ionuţ -Eduard

Pavelescu Dumitru-Lucian

Pîrvulescu Virgil – viceprimar

Popa Constantin Bogdan

Popa Valentin – Adrian

Popescu Iuliana-Maria

Proteasa Radu-Eduard

Iordache Andreea-Maria

Savu Adrian-Nicuşor

Simoiu Cristian

Stan Narcisa-Mihaela

Strîmbei Ionela-Nicoleta

Veţeleanu Ninel – Eusebiu – Administrator Public

Didoiu Ion-Secretar General

Elena Narcisa Colţoş– director executiv

Petre Cazan – director executiv

Corina Iordache – director executiv

Iuliana Bunea – sef serviciu

Alina-Narcisa Popescu - inspector (CFP)

Simiela-Maria Popescu - inspector (CFP)

Leontin-Cristian Ionascu – Consilier achizitii publice

Mirela Turcu - director executiv

Laura Ciurcu - sef serviciu

Loturile: 3,4

1.Conform art. 172,173,174 din Legea 98/2016 op. ec. care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, respectiv, sa detina documente din care sa reiasa ca op. ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire:

Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conf.art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016, doc. justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: Certificat constatator eliberat de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, doc. echivalente emise in tara de rezidenta insotite de traducerea autorizata, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele doc.: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

2.Informatii privind asocierea.

In cazul ofertei comune, fiecare membru al asocierii in DUAE prezentat, va include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor (profesionala si/sau tehnica). Acordul de asociere va fi legalizat de catre Ofertantul castigator (Asociere), trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui anexa la contract. Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat. Oferta trebuie sa fie semnata într-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul din membrii asocierii trebuie numit ca Lider de asociere si aceasta numire trebuie sa fie confirmata prin acordul de asociere sau printr-o împuternicire scrisa semnata de fiecare partener în parte. In acordul de asociere sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili în mod legal, raspund solidar, uniti si individual in intregime pentru realizarea contractului, ca liderul de asociere va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni în numele fiecaruia si tuturor partenerilor sai in realizarea contractului. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.

Modalitatea de indeplinire

În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare dintre în parte. Ofertantul va depune odata cu DUAE si acordul de asociere. Doc. justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 3,4Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.Contractul nu poate fi subcontractat integral.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare .Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/04/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/04/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita ofertantilor sa incarce in SEAP o noua propunere financiara.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia. DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent si îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Vă informăm că răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, FIECARE operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru,aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii, prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate Întrebari din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare, avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante (prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin.(1) din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Primariei mun. Rm. Vâlcea
Postanschrift: Str. G-ral Praporgescu, nr. 14
Ort: Ramnicu Valcea
Postleitzahl: 240182
Land: Rumänien
Fax: +40 0250731843
Internet-Adresse: www.primariavl.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023