Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 162452-2017

29/04/2017    S84

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Poziv na nadmetanje za pružanje višestrukih usluga

2017/S 084-162452

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: 2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Zenner Lionel
E-pošta: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje za pružanje višestrukih usluga

Referentni broj: LZ-1312.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79900000 Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje višestrukih usluga, uglavnom u sljedećim područjima:

— usluge korporativnog/službenog cateringa i usluge domara,

— upravljanje „‚službom za korisnike’ za upravljanje objektima”, telefonskom centralom i nabavom uredskog materijala (prodavaonica za osoblje),

— opće usluge čišćenja i održavanja zelenih površina (vanjskih i unutarnjih).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
42933000 Prodajni automati
98341130 Usluge domara
90910000 Usluge čišćenja
90911200 Usluge čišćenja zgrada
90522400 Čišćenje i sanacija tla
90919200 Usluge čišćenja ureda
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
55500000 Usluge menze i usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
55523000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
79900000 Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje
32540000 Komutacijski čvorovi (centrale)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Ugovor je podijeljen u sljedeća 4 područja:

— područje br. 1.: usluge cateringa i domara,

— područje br. 2.: „služba za korisnike” za upravljanje objektima,

— područje br. 3.: čišćenje i zelene površine,

— područje br. 4.: objedinjene administrativne usluge za decentralizirane zgrade.

Obvezni posjet lokaciji predložen je 16.5.2017 ili 17.5.2017. Molimo slijedite detaljne upute u dokumentaciji koju je potrebno preuzeti radi registracije za jedan od datuma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

ugovor će početno trajati 3 godine u svim područjima. Ugovor se može dvaput produljiti prešutnim sporazumom, svaki put na razdoblje od 1 godine. Ugovor stoga može trajati 5 godina (3+1+1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Obvezni posjet lokaciji predložen je 16.5.2017 ili 17.5.2017. Molimo slijedite detaljne upute u dokumentaciji koju je potrebno preuzeti radi registracije za jedan od datuma.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/06/2017
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Francuski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/06/2017
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

otvaranje ponuda nije otvoreno za javnost. Zapisnik otvaranja ponuda pružit će se na zahtjev gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/04/2017