Servicii - 162452-2017

29/04/2017    S84

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Invitație la licitație pentru servicii multiple

2017/S 084-162452

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Zenner Lionel
E-mail: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Invitație la licitație pentru servicii multiple.

Număr de referinţă: LZ-1312.
II.1.2)Cod CPV principal
79900000 Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestare de servicii multiple, în principal în următoarele domenii:

— servicii de catering corporativ/formal și servicii de portar;

— serviciu de asistență pentru administrare de structuri, centrală telefonică și gestionarea furnizării de materiale de papetărie (economat);

— curățenie generală și întreținerea spațiilor verzi (exterioare și interioare).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
55520000 Servicii de catering
42933000 Distribuitoare automate
98341130 Servicii de administrare de imobile
90910000 Servicii de curăţenie
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
90522400 Curăţarea şi tratarea solului
90919200 Servicii de curăţare a birourilor
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
55500000 Servicii de cantină şi servicii de catering
55523000 Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii
55330000 Servicii de cafenea
79900000 Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
32540000 Centrale telefonice interne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul este împărțit în următoarele 4 domenii:

— domeniul 1: servicii de catering și de portar;

— domeniul 2: serviciu de asistență pentru administrare de structuri;

— domeniul 3: curățenie și spații verzi;

— domeniul 4: servicii de administrare integrate pentru clădiri descentralizate.

O vizită pe teren obligatorie este propusă pentru 16.5.2017 sau 17.5.2017. Candidații sunt rugați să urmeze instrucțiunile detaliate în documentele care trebuie descărcare pentru înregistrarea pentru una dintre cele două date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi încheiat inițial pentru o perioadă de 3 ani pentru toate domeniile. Contratul poate fi prelungit de două ori prin acord tacit pentru o perioadă de 1 an de fiecare dată. Contractul se poate derula, prin urmare, pe o perioadă de 5 ani (3+1+1).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită pe teren obligatorie este propusă pentru 16.5.2017 sau 17.5.2017. Candidații sunt rugați să urmeze instrucțiunile detaliate în documentele care trebuie descărcare pentru înregistrarea pentru una dintre cele două date.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Franceză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/06/2017
Ora locală: 14:30
Locul:

Deschiderea ofertelor nu este publică. La cerere, procesul-verbal de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2017