Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 162452-2017

29/04/2017    S84    Europeiska investeringsbanken - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Anbudsinfordran avseende flera tjänster

2017/S 084-162452

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Zenner Lionel
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran avseende flera tjänster

Referensnummer: LZ-1312.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79900000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av flera tjänster, inom huvudsakligen följande områden:

— Företagscatering/catering för formella sammanhang och vaktmästartjänster.

— Help-desk avseende fastighetsförvaltning, telefonväxel och förvaltning avseende tillhandahållande av kontorsartiklar (personalbutik).

— Allmän städning och underhåll av grönområden (utomhus och inomhus).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55520000
42933000
98341130
90910000
90911200
90522400
90919200
77310000
55500000
55523000
55330000
79900000
32540000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet är uppdelat i följande 4 områden:

— Område 1: cateringtjänster och vaktmästartjänster.

— Område 2: help-desk avseende fastighetsförvaltning.

— Område 3: städning och grönområden.

— Område 4: allomfattande administrativa tjänster för decentraliserade byggnader.

Ett obligatoriskt platsbesök föreslås antingen 16.5.2017 eller 17.5.2017. För att registrera sig för något av datumen, följ de utförliga anvisningarna i handlingarna som ska laddas ner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att ha en inledande löptid på 3 år för alla områden. Kontraktet kan förlängas två gånger genom tyst överenskommelse för en period på 1 år varje gång. Kontraktet kan därmed ha en löptid på 5 år (3+1+1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett obligatoriskt platsbesök föreslås antingen 16.5.2017 eller 17.5.2017. För att registrera sig för något av datumen, följ de utförliga anvisningarna i handlingarna som ska laddas ner.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/06/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/06/2017
Lokal tid: 14:30
Plats:

Anbudsöppningen är inte öppen för allmänheten. På begäran ska protokollet från anbudsöppningen lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/04/2017