Доставки - 162464-2017

Компактен изглед

29/04/2017    S84

Люксембург-Люксембург: Изграждане на 2 остъклени зони в сутерените на сгради Erasmus и Thomas More

2017/S 084-162464

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 13.4.2017 г., 2017/S 073-138611)

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Michel Folschweiller. Тел. +352 43031. Факс +352 43033637. Електронна поща: michel.folschweiller@curia.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

17.5.2017 ...

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.5.2017 (11:00), местно време.

(...)

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

31.5.2017 ...

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

7.6.2017 (11:00), местно време.

(...)

Отварянето на офертите е насрочено за 7.6.2017 г., в същия час и на същото място, както е посочено в първоначалното обявление за поръчка.