Υπηρεσίες - 162471-2017

29/04/2017    S84

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων οδηγιών: οδηγία ATEX, οδηγία περί μηχανημάτων, οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οδηγία περί ανελκυστήρων, οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση/απλών δοχείων πίεσης, οδηγία περί συσκευών αερίου

2017/S 084-162471

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Ταχ. διεύθυνση: avenue d'Auderghem 45, γραφείο BREY 10/124
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων οδηγιών: οδηγία ATEX, οδηγία περί μηχανημάτων, οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οδηγία περί ανελκυστήρων, οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση/απλών δοχείων πίεσης, οδηγία περί συσκευών αερίου.

Αριθμός αναφοράς: 608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παρτίδα 1: οδηγία ATEX: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Παρτίδα 2: οδηγία περί μηχανημάτων: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17.5.2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ.

Παρτίδα 3: οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Παρτίδα 4: οδηγία περί ανελκυστήρων: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Παρτίδα 5: οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης.

Παρτίδα 6: οδηγία περί συσκευών αερίου: τεχνική γραμματεία για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30.11.2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 950 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX) — οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 27 500 EUR.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οδηγία περί μηχανημάτων (οδηγία 2006/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17.5.2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 164 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 41 000 EUR.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) — οδηγία 2014/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 140 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 35 000 EUR.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οδηγία περί ανελκυστήρων (οδηγία 2014/33/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 188 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 47 000 EUR.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) — οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οδηγία περί απλών δοχείων πίεσης — οδηγία 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 188 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 47 000 EUR.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οδηγία περί συσκευών αερίου (GAD) (οδηγία 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και κανονισμός συσκευών αερίου (GAR) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30.11.2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου. Η ίδια τεχνική γραμματεία θα υποστηρίξει επίσης με αντίστοιχο τρόπο την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ, για τη διασφάλιση της συνέχειας της συνεργασίας των κοινοποιημένων οργανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού ο οποίος θα καταργήσει πλήρως την οδηγία GAD μετά τις 21.4.2018.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 160 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 3 φορές για περίοδο 12 μηνών, μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν από την πληρωμή του υπολοίπου. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το ποσό που αναφέρεται ανωτέρω αντιστοιχεί στη μέγιστη συνολική διάρκεια των 4 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι 40 000 EUR.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/06/2017
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/06/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C, Unit C3, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εταιρείες που επιθυμούν να παραστούν πρέπει να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του υποψήφιου. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει προσφορά και δεν θα παραστούν κατά την αποσφράγιση μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν εάν έγινε δεκτή η προσφορά τους καθώς και σχετικά με την ταυτότητα των άλλων υποψηφίων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2017