Diensten - 16250-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Stafopleidingsdiensten

2018/S 009-016250

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Capita Business Services
5th Floor, Fort Dunlop, Fort Parkway, Erdington
Birmingham
B24 9FD
Verenigd Koninkrijk
E-mail: cslprocurement@capita.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.capita.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Framework
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Learning and Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WPS MOD114 | T3P - DSCIS and DSAE Training Transformation Augmentation and Redeployment of Existing Staff (Course Design) | HQ DSCIS / HQ DSAE

Referentienummer: WPS MOD114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Capita on behalf of the Ministry of Defence is looking to appoint a provider to deliver support to the Defence School of CIS (DSCIS) and Defence School of Aeronautical Engineering (DSAE) in their training design and development for up to three years.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 944 395.47 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

HQ DSCIS/HQ DSAE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Capita on behalf of the Ministry of Defence is looking to appoint a provider to deliver support to the Defence School of CIS (DSCIS) and Defence School of Aeronautical Engineering (DSAE) in their training design and development for up to three years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procured via Civil Service Learning Framework.

Crown Commercial Service Contract ID: RM1568.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WPS MOD114
Benaming:

T3P - DSCIS and DSAE Training Transformation Augmentation and Redeployment of Existing Staff (Course Design)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Edif ERA
Unit 17, Londonderry Farm Business Park Keynsham Road Willsbridge
Bristol
BS30 6EL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 945 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 944 395.47 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— Supplier Size: Large.

— Contract Start Date: 29/03/2017.

— Contract End Date: 29/03/2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Capita Business Services
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Capita Business Services
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

N/A.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Capita Business Services
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018