Lieferungen - 162567-2022

29/03/2022    S62

Rumänien-Vaslui: Erdgas

2022/S 062-162567

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI
Nationale Identifikationsnummer: 17095927
Postanschrift: Strada: SOSEAUA NATIONALA VASLUI - IASI, nr. 1
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730019
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ALINA MARICICA PETCUTA
E-Mail: achizitii@dgaspc-vs.ro
Telefon: +40 235315138
Fax: +40 235315346
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspc-vs.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139551
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru privind achizitia publica de GAZE NATURALE

Referenznummer der Bekanntmachung: 970/22.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru privind furnizarea de Gaze naturale, necesara desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei (sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini).

Produsul se va livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru este de 6 luni, calculate de la perfectarea acestuia ( mai - octombrie 2022).

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 18 zile inainte de data limita de depunere ofetelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 11 a zi.

Valoarea totala a procedurii in lei fara TVA este de 960.0000 lei. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de max. 960.000 lei fara TVA

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 960 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Total cant. AC ptr. 6 luni min.1 MWh si max. 1200 MWh, din care consumatori casnici 1.100 MWh si consumatori noncasnici 100 MWh. Cantitatile aferente celui mai mare contract subsecvent sunt de min 1 MWh si maxim 1100 MWH, din care consumatori casnici 1100 MWh si 100 MWh consumatori noncasnici.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr.1: - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in vreuna din situatiile prevazute in art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta nr.2: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.59 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.98/2016 - Formularul 11 din sectiunea Formulare va fi completata de toti participantii si se va urca in SEAP odata cu DUAE; Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Cazacu Dragos Andrei - Director General, Buruiana Ioan - Director General Adj. Ec., Furtuna Adrian - Sef Serviciu Contabilitate-Buget, Petcuta Alina - Coordonator Birou Achizitii Publice si Contractarea Serviciilor Sociale, Barbu Stefan - Consilier in cadrul Compartimentului Tehnic, Gheorghian Eleodor - Consilier in cadrul Compartimentului Tehnic, Topala Aida - Consilier Achizitii Publice In cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractarea Serviciilor Sociale, Negara Ion - Sef Birou Aprovizionare, Aurora Comanici - referent in cadrul Biroului Aprovizionare, Diana Lucia Toma - consilier in cadrul Serviciului Strategie, Programe, Proiecte si Mirela Teaca - consilier in cadrul Serviciului Contabilitate-Buget.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit pana la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat e.t.c.) la momentul prezentarii;

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-dupa caz, documente prin care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul persoana juridica romana clasat pe primul loc va trebui sa prezinte aceste documente scanate in SEAP .

Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe locale de la Primariile si Administratiile Financiare de care tin sau eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. In masura in care procedura de emitere a certificatului nu

permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantul/candidatul poate depune o declaratie pe propria raspundere conform art.168 din Legea nr.98/2016 pentru indeplinirea cerintelor 1 - 3.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

1.Operatorii economici ce depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti si ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatea care face obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Initial completarea DUAE, urmand ca, la cererea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc sa prezinte, pana la finalizarea evaluarii ofertelor, un certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate la respectivului operator economic sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta scanate si semnate in S.E.A.P.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei ofertantilor participanti.

Documentele ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, dupa caz.b)Informatii privind asocierea (daca este cazul)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul de asociere, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este responsabil cu executia contractului, inclusiv platile.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Completarea DUAE. Avand in vedere dispozitiile art. 193 alin.3 din Legea nr. 98/2016, in cazul in care un operator economic intentioneaza sa subcontracteze o parte o parte/parti din contract, DUAE va include inf.solicitata cu privire la subcontractanti.Avand in vedere Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016 solicitam tuturor ofertantilor, ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.b) Completarea DUAE. Avand in vedere Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016 solicitam tuturor ofertantilor, ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative solicitate, pentru a proba indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: SICAP.

In cazul in care se constata, dupa evaluare, ca sunt clasate pe primul si al doilea loc mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte de pret prin intermediul SICAP. Departajarea ofertelor se va raporta ofertele egale de pe primul loc. Operatorii economici vor incarca electronic documente care contin noile preturi, urmand ca primele doua oferte ce contin pretul cel mai mic sa fie declarate castigatoare. Contractul se va incheia cu operatorul clasat pe locul I. Ofertantii vor prezenta o declaratie princare accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire, in caz contrar se va considera ca a acceptat tacit clauzele contractuale.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si 8 din Legea nr.101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2022