Služby - 162597-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

12/05/2015    S91

Holandsko-Haag: Služby dočasných zamestnancov

2015/S 091-162597

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: Úrad pre obstarávanie
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531681
Fax: +31 703180808

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.europol.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=841

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Služby dočasných zamestnancov.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 22: Umiestňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Haag, Holandsko.

Kód NUTS NL NEDERLAND,NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
maximálny počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 3

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 4

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 400 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Europol plánuje uzatvoriť viacnásobnú rámcovú zmluvu s maximálne 3 dodávateľmi na časť na obstaranie služieb dočasných zamestnancov pre každú z príslušných častí. Toto obstarávacie konanie sa delí na 5 časti:
časť 1 – administratívni pracovníci, pracovníci správy zariadení a konferenční pracovníci;
časť 2 – právni asistenti a pracovníci obstarávania;
časť 3 – pracovníci v oblasti ľudských zdrojov;
časť 4 – pracovníci v oblasti služobných ciest;
časť 5 – finanční pracovníci.
Každá zákazka môže mať trvanie minimálne 12 týždňov a maximálne 26 týždňov, bez možnosti predĺženia nad maximálne stanovené obdobie. Europol uplatňuje minimálne 6-mesačnú lehotu na rozmyslenie medzi po sebe nasledujúcimi zmluvami.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Každá časť bude mať svoje vlastné samostatné zmluvy. Počas vykonávania zmluvy nie je možné presúvať žiadny rozpočet z jednej časti na druhú. Trvanie obstarávania bude 3 roky s 1 možným predĺžením vždy na 1 rok. Maximálne výdavky pre kompletné trvanie každej časti bude:
časť 1 – 900 000 EUR;
časť 2 – 125 000 EUR;
časť 3 – 125 000 EUR;
časť 4 – 125 000 EUR;
časť 5 – 125 000 EUR.
Celková hodnota každej zmluvy je 1 400 000 EUR.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 400 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 1
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Profily dočasných zamestnancov všeobecnej správy a správy zariadení
1)Stručný opis
Táto časť je určená pre administratívnych pracovníkov, pracovníkov správy zariadení a konferenčných pracovníkov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 900 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Profily dočasných zamestnancov právnej služby a obstarávania
1)Stručný opis
Táto časť je určená pre právnych asistentov a pracovníkov v oblasti obstarávania.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 125 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Profily dočasných zamestnancov ľudských zdrojov
1)Stručný opis
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 125 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 4 Názov: Profily dočasných zamestnancov rozpočtu a financií
1)Stručný opis
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti služobných ciest.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 125 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 5 Názov: Profily dočasných zamestnancov rozpočtu a financií
1)Stručný opis
Táto časť je určená pre pracovníkov v oblasti financií.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý, 79600000 Náborové služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 125 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
D/C52/1501.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.6.2015 - 23:59
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 23.12.2015
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26.6.2015 - 10:00

Miesto:

Ústredie Europolu v Haagu, Holandsko.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Maximálne 1 zástupca za uchádzača. Z bezpečnostných dôvodov sa uchádzači musia zaregistrovať v stanovenej lehote (pozri súťažné podklady), aby sa mohli zúčastniť na otváraní ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Europol používa platformu e-tendering na umožnenie prístupu k dokumentom a pre otázky a odpovede. Na získanie prístupu k všetkým súťažným podkladom postupujte podľa príslušného odkazu. Dokumenty budú viditeľné a používatelia si ich budú môcť stiahnuť, ale aby mohli využiť niektoré možnosti na webovej stránke pre elektronické obstarávanie, musia sa prihlásiť. Po prihlásení majú používatelia možnosť „zapísať sa“ (subscribe) na výzvu na súťaž, čo bude znamenať, že budú dostávať oznámenia v prípadoch, ako je napríklad zverejnenie nových dokumentov. Okrem toho budú mať používatelia možnosť klásť otázky súvisiace s výzvou na súťaž.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.4.2015