Услуги - 162600-2015

Компактен изглед

12/05/2015    S91

Итaлия-Парма: Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с методологията на ЕС относно менюто (пета подкрепа)

2015/S 091-162600

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Парма PR
Пощенски код: 43126
Държава: Италия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с методологията на ЕС относно менюто (пета подкрепа).
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 8: Услуги за научноизследователска и развойна дейност
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на настоящата процедура по обществена поръчка е да се възложат преки поръчки за услуги на организации от държавите-членки на ЕС, и от Исландия, Норвегия и Швейцария, които имат правителствен мандат за извършване на изследване в областта на храните на национално ниво в периода от 2015 до 2020 г., и не е извършено национално изследване в областта на храните в държавата през последните 5 години за планираната целева група. В резултат на произтичащите поръчки изпълнителят/изпълнителите трябва или да адаптират, или да разработят методология, която да бъде използвана в тези изследвания, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто. Събраните с помощта на поръчките данни относно храните трябва да бъдат достъпни за научноизследователски дейности на ЕОБХ, без ограничения относно тяхното ползване.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Партида 1: горната граница от 165 000 EUR представлява максимумът.
Партида 2: горната граница от 165 000 EUR представлява максимумът.
ЕОБХ ще възложи възможно най-много индивидуални поръчки, в рамките на бюджета от 607 500 EUR за една партида, с които ЕОБХ разполага в подкрепа на национални изследвания на храните, съгласно методологията на ЕС относно менюто на ЕОБХ.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 54 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Проучване на децата“, което включва обекти от 3 месечни до 9 годишни деца
1)Кратко описание
Цел 1: или да се приспособи, или да се разработи методологията, която ще бъде използвана в националното изследване по отношение на консумацията на храни, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто, и да се подготвят и предоставят на ЕОБХ националните протоколи и свързаните документи, както и да се направлява и да се извърши събирането на данни.
Цел 2: да се изготвят и прехвърлят към ЕОБХ данни относно консумацията на храни и свързана с това информация, събрана по време на изследването, съгласно изисквания от ЕОБХ формат.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

3)Количество или обем
Горната граница от 165 000 EUR представлява максимумът.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 165 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 54 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
ЕОБХ ще възложи възможно най-много индивидуални поръчки, в рамките на бюджета от 607 500 EUR за една партида, с които ЕОБХ разполага в подкрепа на национални изследвания на храните, съгласно методологията на ЕС относно менюто на ЕОБХ. Съществува също така вероятност общият бюджет на ЕОБХ, наличен в подкрепа на националните изследвания относно храните, съгласно методологията на ЕС относно менюто на ЕОБХ да бъде увеличен през 2015 г. В такъв случай, в момента на възлагането, всички допълнителни средства могат да бъдат присъдени на оферентите (за двете партиди), съгласно резултатите от класирането след прилагане на формулата за най-добро съотношение цена-качество.
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Проучване на възрастните“, което включва обекти от 10 до 74 годишни
1)Кратко описание
Цел 1: или да се приспособи, или да се разработи методологията, която ще бъде използвана в националното изследване по отношение на консумацията на храни, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто, и да се подготвят и предоставят на ЕОБХ националните протоколи и свързаните документи, както и да се направлява и да се извърши събирането на данни.
Цел 2: да се изготвят и прехвърлят към ЕОБХ данни относно консумацията на храни и свързана с това информация, събрана по време на изследването, съгласно изисквания от ЕОБХ формат.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

3)Количество или обем
Горната граница от 165 000 EUR представлява максимумът.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 165 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 54 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
ЕОБХ ще възложи възможно най-много индивидуални поръчки, в рамките на бюджета от 607 500 EUR за една партида, с които ЕОБХ разполага в подкрепа на национални изследвания на храните, съгласно методологията на ЕС относно менюто на ЕОБХ.
Съществува също така вероятност общият бюджет на ЕОБХ, наличен в подкрепа на националните изследвания относно храните, съгласно методологията на ЕС относно менюто на ЕОБХ да бъде увеличен през 2015 г. В такъв случай, в момента на възлагането, всички допълнителни средства могат да бъдат присъдени на оферентите (за двете партиди), съгласно резултатите от класирането след прилагане на формулата за най-добро съотношение цена-качество.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Моля, вижте тръжните документи.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните документи.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.8.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.8.2015 - 14:30

Място:

Помещения на ЕОБХ, Парма.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Един упълномощен представител на оферент може да присъства като наблюдател.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да изпратите всякакви съображения относно процедурата по възлагане до възлагащия орган в точка I.1).

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30.4.2015