Dienstleistungen - 162640-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Altenfürsorgeleistungen

2018/S 073-162640

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RPO/341-4/17
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Sankowska
Telefon: +48 914857534
E-Mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Fax: +48 914857603
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

Referenznummer der Bekanntmachung: RPO/341-4/17
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85311100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie:

W roku 2018 około 60 osób.

W roku 2019 około 90 osób.

W roku 2020 około 90 osób.

Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 65 520 godzin.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4
NUTS-Code: PL42
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

Szczecin w miejscu zamieszkania klienta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00.

Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie:

W roku 2018 około 60 osób,

W roku 2019 około 90 osób.

W roku 2020 około 90 osób.

Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 65 520 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdz. XV Istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 45
Qualitätskriterium - Name: Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób swiadczacych usługi netto / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPOWZ 2014-2020 Proejkt Kreator Bezpieczeństwa
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 228-475826
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz.

1579), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
ul. Postępu 17a
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2018