Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 162692-2023

17/03/2023    S55

Nederland-Bladel: Brandstoffen

2023/S 055-162692

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KempenPlus
Postadres: Raambrug 8
Plaats: Bladel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5531 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob van Unnik
E-mail: r.vanunnik@bizob.nl
Telefoon: +31 683550075
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207975
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandstoffen en tankpassen, KempenPlus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit:

het leveren van brandstof op de werven in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden;

het ter beschikking stellen van een IBC met pomp en telwerk op de locaties Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden;

het uitgeven van 35 tankpassen voor het tanken van GTL of HVO bij een lokaal pompstation;

het uitgeven van 5 tankpassen voor het tanken van LPG bij een lokaal pompstation;

het uitgeven van 5 tankpassen voor het tanken van benzine bij een lokaal pompstation.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 6 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 055 904.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit:

• het leveren van brandstof op de werven in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden;

• het ter beschikking stellen van een IBC met pomp en telwerk op de locaties Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden;

• het uitgeven van 35 tankpassen voor het tanken van GTL of HVO bij een lokaal pompstation;

• het uitgeven van 5 tankpassen voor het tanken van LPG bij een lokaal pompstation;

• het uitgeven van 5 tankpassen voor het tanken van benzine bij een lokaal pompstation.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 235-676935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Algemene Brandstoffen Compagnie Tilburg B.V.
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 055 904.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023