Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162700-2023

17/03/2023    S55

Polen-Łomża: Medizinische Geräte

2023/S 055-162700

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 718-16-89-321
Postanschrift: Al. Piłsudskiego 11
Ort: Łomża
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-404
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Wiszniewska
E-Mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Telefon: +48 864733266
Fax: +48 864733210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.szpital-lomza.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-117a1ca1-be5b-11ed-b311-9aae6ad31be8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-117a1ca1-be5b-11ed-b311-9aae6ad31be8
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Referenznummer der Bekanntmachung: ZT-SZP-226/01/17/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ilości, asortymencie i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ.

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 172 000.01 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ilości, asortymencie i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ.

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Pakiet 1 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu: fotel do chemioterapii

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 157 401.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 574,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)

Informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ilości, asortymencie i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ.

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Pakiet 2 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu: waga medyczna, waga krzesełkowa

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 14 600.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 146,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych)

Informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

Platforma e-zamówienia.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-117a1ca1-be5b-11ed-b311-9aae6ad31be8

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

2) art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy PZP,

3) art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 10 / 10 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3. Ofertę oraz oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust.1 PZP należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w Rozdz. XIII ust. 3 SWZ.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. XI SWZ.

7. Informacje dotyczące sposobu komunikacji w postępowaniu zostały określone w Rozdziale XII SWZ.

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. IX ust. 3 SWZ.

9. Informacje dotyczące RODO zawarte są w Rozdz. II SWZ.

10. Szczegółowe informacje w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania zawarte są w części VIII SWZ.

11. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej reguluje Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urządu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023