Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 162720-2023

17/03/2023    S55

Polen-Krakau: Planungsleistungen im Bauwesen

2023/S 055-162720

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Postanschrift: Gazowa 16
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-060
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Godyń, Małgorzata Szumny
E-Mail: publiczne.krakow@psgaz.pl
Telefon: +48 126281147/+48 126281486
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.psgaz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowej S/C w miejscowości Ropa, pow. gorlicki

Referenznummer der Bekanntmachung: PSGKR.ZZSP.901.13.22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowej S/C w miejscowości Ropa, pow. gorlicki. Projekt należy opracować według Warunków Technicznych nr: PSGKR.ZMSZ.763.1109501.1.22 z dnia 14.07.2022 r., wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 365 925.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

miejscowość Ropa, pow. gorlicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy istniejącej sieci gazowej S/C w miejscowości Ropa, pow. gorlicki oraz sprawować nadzór autorski, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 28.03.2022r. (OWU), dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót:

a) przebudowy istniejącej sieci gazowej S/C na PE dn 160, PE dn 90, PE dn 63, PE dn 25 o łącznej długości 10134m, zwanego dalej Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Szczegółowy zakres prac:

• Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dla przebudowy istniejącej sieci gazowej S/C w miejscowości Ropa, pow. gorlicki. Projekt należy opracować według Warunków Technicznych nr: PSGKR.ZMSZ.763.1109501.1.22 z dnia 14.07.2022r., wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

• Opracowanie projektów odtworzenia obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną siecią gazową

(w tym m. in.: dróg, chodników) wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.

• Dokonanie niezbędnych uzgodnień (i/lub uzyskanie decyzji, postanowień) z użytkownikami uzbrojenia, właścicielami gruntów, nieruchomości lub właściwymi organami administracji publicznej.

• Uzgodnienie z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami lokalizacji, warunków zajęcia terenu, odtworzenia itp. oraz pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w tym zakresie, o ile takie są wymagane dla realizacji Umowy.

• W razie wystąpienia takiej konieczności, uzgodnienie projektowanych obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej lub strefie ochrony przyrody.

• Uzyskanie przez Wykonawcę innych decyzji i uzgodnień, w tym na naradzie koordynacyjnej, które są wymagane prawem oraz niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót, do którego organ nie wniósł sprzeciwu, w celu umożliwienia realizacji projektowanej inwestycji.

• Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót, do którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy oraz Warunki Techniczne nr PSGKR.ZMSZ.763.1109501.1.22 z dnia 14.07.2022r. stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 209-599206
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowej S/C w miejscowości Ropa, pow. gorlicki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kłak Maciej Usługi Inżynierskie
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 557 370.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 365 925.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023