Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162814-2023

17/03/2023    S55

Polen-Katowice: Schienenfahrzeuge

2023/S 055-162814

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Śląskie sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9542699716
Postanschrift: ul. Raciborska 58
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-074
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Kołodziejczyk
E-Mail: jakub.kolodziejczyk@kolejeslaskie.pl
Telefon: +48 727030062
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kolejeslaskie.com/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wieloletnim utrzymaniem dla Kolei Śląskich sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych

Referenznummer der Bekanntmachung: FFZS.27.1.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wieloletnim utrzymaniem dla Kolei Śląskich sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy i odbioru EZT:

- Katowice, ul. Raciborska 58 - baza utrzymaniowa Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) w ramach zakresu podstawowego:

a. dostawa na rzecz Zamawiającego 3 (słownie: trzech) EZT;

b. świadczenie Usług serwisowych dla dostarczonych EZT do zakończenia wykonania pierwszego P4 każdego z dostarczonych EZT;

c. dostawa pakietu naprawczego dla dostarczonych EZT (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Projektowanych postanowień umowy);

d. przeprowadzenie szkoleń;

- na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z treścią oferty.

2) na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach zakresu opcjonalnego umowy (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego Prawa Opcji zgodnie z zapisami umowy):

a. dostawa na rzecz Zamawiającego maksymalnie do 2 dodatkowych EZT tego samego typu, co EZT dostarczone w ramach zakresu podstawowego,

b. świadczenie Usług serwisowych dostarczonych dodatkowych EZT do pierwszego P4 (włącznie) każdego EZT;

c. świadczenie Usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT (w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego) w okresie od pierwszego P4 do maksymalnie drugiego P4 (włącznie) każdego z EZT.

2. Dostawa EZT nastąpi na warunkach Delivered Duty Paid (DDP) w rozumieniu Incoterms 2020.

3.Definicja EZT - rozumie się przez to fabrycznie nowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny będący przedmiotem dostaw.

4. Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym wymagania techniczne i eksploatacyjne EZT oraz wymagania dotyczące świadczenia Usług serwisowych przedstawione zostały w Projektowanych postanowieniach umowy wraz z OPZ.

5. Niniejsze zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego oraz innych źródeł. Zgodnie z art. 257 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego Postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego wdrożony system zarządzania jakością w odniesieniu do branży kolejowej potwierdzony certyfikatem zgodnie z ISO/TS 22163(IRIS). Przedmiot zamówienia winien być realizowany zarówno w zakresie produkcji EZT jak i świadczenia Usług serwisowych EZT z zachowaniem standardów w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa technicznego zgodnymi ze standardami ISO/TS 22163(IRIS). Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelkie czynności związane z produkcją i świadczeniem Usług serwisowych EZT powinny być wykonywane przez Wykonawcę, który posiada wdrożony system zarządzania jakością w odniesieniu do branży kolejowej i potwierdzone certyfikatem zgodnie z ISO/TS 22163(IRIS).

3) Dokument, o którym mowa w Sekcji X pkt. 10.1.1. ppkt. 1) SWZ powinien złożyć ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który będzie wykonywał zadania samodzielnie lub pełnił nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie produkcji i świadczenia Usług serwisowych EZT.

7. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, odpowiadających normom, europejskim ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej, zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Ustawy PZP, równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy EZT - Td / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Masa służbowa EZT - Ms / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Kary umowne - Ku / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2036
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Informacja o opcjach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji. Szczegółowe warunki skorzystania z Prawa Opcji określone zostały w Ppu.

2. Na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach zakresu opcjonalnego Umowy (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego Prawa Opcji zgodnie z zapisami Umowy):

a. dostawa na rzecz Zamawiającego maksymalnie do 2 dodatkowych sztuk EZT tego samego typu, co EZT dostarczone w ramach zakresu podstawowego wraz ze świadczeniem Usług serwisowych dostarczonych dodatkowych sztuk EZT do pierwszego P4 (włącznie) każdego EZT;

b. świadczenie Usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT (w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego) w okresie od pierwszego P4 do maksymalnie drugiego P4 (włącznie) każdego z EZT.

Termin wykonania zamówienia:

1. Dostawa EZT wraz z pakietem naprawczym, o którym mowa w załączniku nr 5 do Projektowanych postanowień umownych:

a) pierwsze 2 szt. EZT wraz z pakietem naprawczym - nie później niż w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy (chyba, że Wykonawca zaoferował krótszy termin),

b) pozostała 1 szt. EZT - nie później niż w terminie 25 miesięcy od podpisania umowy (chyba, że Wykonawca zaoferował krótszy termin). Datą dostawy każdego EZT jest data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego EZT.

c) Świadczenie Usług serwisowych EZT – w terminie do pierwszego P4 (włącznie) każdego EZT.

d) Przeszkolenie wskazanych osób – zgodnie z § 7 Projektowanych postanowień umownych.

2. Termin wykonania zamówienia w zakresie Prawa Opcji:

2.1. Dostawa dodatkowego/dodatkowych EZT wraz ze świadczeniem Usług serwisowych dostarczonych dodatkowych sztuk fabrycznie nowych EZT do zakończenia wykonania pierwszego P4 każdego z dostarczonych EZT – w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji (chyba, że Wykonawca zaoferował krótszy termin), jednakże nie wcześniej niż 1 miesiąc (dla pierwszego EZT zamawiającego w ramach Prawa Opcji) lub 2 miesiące (dla drugiego EZT zamawianego w ramach Prawa Opcji) po dostawie pierwszego EZT dostarczonego w ramach zamówienia podstawowego, przy czym Prawo Opcji wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy;

2.2. Świadczenie Usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT w okresie od zakończenia wykonania pierwszego P4 do zakończenia wykonania drugiego P4 każdego z EZT, przy czym Prawo Opcji wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie do 31 grudnia 2029 r.;

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w zakresie o którym mowa w pkt. 2.2, Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2036 r. z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. W przypadku konieczności skierowania ostatniego EZT na drugą Naprawę P4, przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 3, okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu skróceniu do czasu wykonania Naprawy P4 na ostatnim EZT.

5. EZT będą odbierane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie odbiorów technicznych i końcowych, w ramach których sporządzony zostanie Protokół Odbioru Technicznego i Protokół Odbioru Końcowego.

6. Przez odbiór EZT i przekazanie do eksploatacji należy rozumieć datę podpisania, bez zastrzeżeń, protokołów, o których mowa w pkt. 5, wraz z przekazaniem wszelkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, szczegółowo opisanych w niniejszym SWZ wraz z załącznikami oraz wymaganych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dopuszczających EZT do jazdy po infrastrukturze kolejowej zarządcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wskazuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi. Ocenie podlegać będą:

1. Cena brutto dostawy EZT (Cd): 50 punktów,

2. Cena brutto Usług serwisowych EZT (Cu): 20 punktów,

3. Termin dostawy EZT (Td): 20 punktów,

4. Masa służbowa EZT (Ms): 5 punktów,

5. Kary umowne (Ku): 5 punktów.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

2.Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem:

- że w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy PZP oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy PZP,

- art. 110 ust. 2 Ustawy PZP.

3. Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

4.Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

5.Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 następuje zgodnie z art. 111 Ustawy PZP.

6.Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 oraz 5 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

7.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Sekcji X pkt. 10.1 SWZ,

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Sekcji X pkt. 10.12. pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy),

3) oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ lub załącznikiem nr 8a do SWZ,

4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj.:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej,

- Pełnomocnictwo (o ile nie wynika bezpośrednio ze złożonego Formularza Ofertowego lub

z właściwego rejestru) do podpisywania oferty dla osoby reprezentującej Wykonawcę, w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

6) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy ZNK – jeśli dotyczy,

7) Dokument potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO/TS 22163 (certyfikat IRIS) (przedmiotowy środek dowodowy),

8) Wypełniony załącznik nr 1 do Formularza Oferty stanowiący integralną część oferty.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy PZP, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100),

b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 50.000.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego Postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający wskazuje w niniejszym miejscu ogłoszenia:

1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej zamieszczony pod adresem: https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/default/cms/page/id/terms-and-conditions/popup/1.

2. Wykonawca przystępując do Postępowania, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na Platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3. Instrukcja korzystania z Platformy:

a. w zakładce „Postępowania”, dalej: „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze Postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;

b. po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępu do Platformy zawiadamiającego, iż można dokonać pierwszego logowania do Systemu. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);

c. zgłoszenie do Postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu.

Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System,

d. w zakładce: „Załączniki organizatora” niniejszego Postępowania dostępna jest dokumentacja Postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

e. zaleca, się, aby Wykonawca na bieżąco (Zamawiający zaleca: codzienne) śledził zmiany jakie w trakcie Postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.

f. Pobranie SWZ oraz innych dokumentów zamieszczonych przez Zamawiającego na Platformie nie wymaga posiadania konta na Platformie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100),

b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 50.000.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, dostawę co najmniej dwóch sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia systemu ETCS poziomu 2, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub zezwoleniem na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu,

o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) brutto każdy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, Wykonawca może wykazać się również dostawą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej jest nie niższa niż wartość wymagana powyżej.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego Postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.Zamawiający może na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający wskazuje w niniejszym miejscu ogłoszenia:

1. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 Ghz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia Postępowania).

c. włączona obsługa JavaScript,

d. zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”),

e. Zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej – zalecamy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, dostawę co najmniej dwóch sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia systemu ETCS poziomu 2, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub zezwoleniem na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu,

o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) brutto każdy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zgodnie z treścią Sekcji XII SWZ.

2. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w zakresie, terminach i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umownych.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowne.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę określająca podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum), zawierającą co najmniej:

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu Zamówienia,

b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację Zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego integralną część (w tym załącznik nr 1 do SWZ: Projektowane postanowienia umowny wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia).

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego (https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/), od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania znajdującej się na platformie zakupowej Zamawiającego dostępny jest pod nazwą postępowania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie będzie mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem Koleje Śląskie Spółka z o.o. ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, budynek A, pok. I.04.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 138 ust. 1 Ustawy PZP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W treści SWZ znajduje się klauzula informacyjna w zakresie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy PZP za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2B Kolei Śląskich Sp. z o.o. (zwanej dalej: Platformą zakupową lub Platformą lub Systemem) dostępnej pod adresemhttps://kolejeslaskie.eb2b.com.pl która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Szczegółowe informacje o Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazano w Sekcji XI SWZ.

4. Działając zgodnie z art. 95 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający określił w Projektowanych postanowieniach umowy wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.r – Kodeks pracy (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP- szczegółowo opisane w SWZ,

2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych - szczegółowo opisane w SWZ,

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - szczegółowo opisane w SWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP- szczegółowo opisane w SWZ,

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 Ustawy PZP) i pkt 4 Ustawy PZP - szczegółowo opisane w SWZ,

6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP - szczegółowo opisane w SWZ,

7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP - szczegółowo opisane w SWZ,

8) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy - szczegółowo opisane w SWZ,

9)Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 Ustawy PZP - szczegółowo opisane w SWZ,

10) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - szczegółowo opisane w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej, wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6 . Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Odwołanie musi spełniać wymagania formalne określone w art. 516 Ustawy PZP.

9 . Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023