Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 162902-2022

29/03/2022    S62

Slovensko-Banská Bystrica: Čistiace a leštiace výrobky

2022/S 062-162902

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telefón: +421 484344264
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

II.1.2)Hlavný kód CPV
39800000 Čistiace a leštiace výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov

SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných

prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad,

utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach

podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na 2 časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

-Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov,

vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie

hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

-Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na

dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované,

obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39830000 Čistiace výrobky
33760000 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
19640000 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
39514100 Uteráky
39514200 Kychynské utierky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti

sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

-Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov,

vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie

hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 081-208041
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb.

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku "Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19" Časť č. 1 Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP na základe § 57 ods. 2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko neboli predložené viac ako dve ponuky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/03/2022