Lieferungen - 162915-2023

17/03/2023    S55

Polska-Bochnia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2023/S 055-162915

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000304349
Adres pocztowy: Krakowska 31
Miejscowość: Bochnia
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-700
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-bochnia.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM"- Część VI

Numer referencyjny: DZ-271-1-54/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu MSIM. Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2. Przedmiot podzielony na zadania: Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM, Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 331 984.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM, Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wsparcia technicznego / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Licencje (pełna nazwa w informacjach dodatkowych)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych, Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-002787
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM"- Część VI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ASSECO POLAND S.A.,
Krajowy numer identyfikacyjny: 010334578
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 155 223.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 143 374.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zadanie 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM"- Część VI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB SYSTEMS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 356736640
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 194 260.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 188 610.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) Ustawy Pzp. 3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego na podstawie Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DODATKOWE WARUNKI ZAKAZUJACE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY, W ZWIĄZKU Z ZAPISAMI ART. 139 UST. 1 USTAWY PZP, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA: 1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"., stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ (formularz JEDZ); 2. oświadczenia, dotyczącego przesłanek zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz dotyczącego przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp –stanowiącego Załącznik nr 2D do SWZ; ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków - Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego zawarty jest w pkt. V.2) SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023