Services - 162922-2018

14/04/2018    S73    - - Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Technical testing, analysis and consultancy services

2018/S 073-162922

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka AETs Kozloduy, Tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Ralitsa Spasova
Telephone: +359 973-76583
E-mail: RVSpasova@npp.bg
Fax: +359 973-76007
NUTS code: BG313

Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3700&page=0&view_offset=&offers_per_page=
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Измерване на фактическата геометрия на ограничителя на активната зона (ОАЗ) на реактори ВВЕР-1000. Обработване и анализ на получените резултати. Определяне на параметрите на свободното раздуване....

Reference number: 37352
II.1.2)Main CPV code
71600000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Измерване на фактическата геометрия на ограничителя на активната зона (ОАЗ) на реактори ВВЕР-1000. Обработване и анализ на получените резултати. Определяне на параметрите на свободното раздуване на материала на ОАЗ и условията за извършване на повторен разчет за обосноваване на срока на експлоатация.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Площадка АЕЦ Козлодуй.

II.2.4)Description of the procurement:

Измерване на фактическата геометрия на ограничителя на активната зона (ОАЗ) на реактори ВВЕР-1000. Обработване и анализ на получените резултати. Определяне на параметрите на свободното раздуване на материала на ОАЗ и условията за извършване на повторен разчет за обосноваване на срока на експлоатация.

Обем и етапи на изпълнение на работите: Етап 1 —производство и доставка на съвременна измервателна система за измерване на геометричните размери на ОАЗ за реактори ВВЕР-1000 („система...“); Етап 2 — провеждане на измерване на геометричните размери на ОАЗ на 5 ЕБ и обучение на персонала на АЕЦ „Козлодуй“; Етап 3 — обработване, анализ и оценка на получените данни от проведените измервания, определяне на текущите и изходните размери на ОАЗ, оценка на изменението на размерите на ОАЗ в процеса на експлоатация, определяне на параметрите на свободното раздуване на материала на ОАЗ и подготвяне на входни данни за изпълнение на уточняващ разчет за 5 ЕБ; Етап 4 — определяне условията за извършване на повторен разчет за обосноваване срока на експлоатация на ОАЗ на 5 ЕБ на база получените резултати от измерване, параметри на свободното раздуване на материала на ОАЗ на 5 ЕБ и разчет PLEX2-5-030108-GDP-21-DCA „Модернизация и продължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй. Вътрешнокорпусни устройства на реактора. Разчет на якост. Част 4. Формоизменение на оградителя на активната зона“.; Етап 5 — оказване на техническа помощ при провеждане на измерване на геометричните размери на ОАЗ на 6 ЕБ от персонала на АЕЦ „Козлодуй“; Етап 6 — обработване, анализ и оценка на получените данни от проведените измервания, определяне на текущите и изходните размери на ОАЗ, оценка на изменението на размерите на ОАЗ в процеса на експлоатация, определяне на параметрите на свободното раздуване на материала на ОАЗ и подготвяне на входни данни за изпълнение на уточняващ разчет за 6 ЕБ; Етап 7 — определяне условията за извършване на повторен разчет за обосноваване срока на експлоатация на ОАЗ на 6 ЕБ на база получените резултати от измерване, параметри на свободното раздуване на материала на ОАЗ на 6 ЕБ и разчет PLEX2-6-030108-GDP-21-DCA „Модернизация и продължаване срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй. Вътрешнокорпусни устройства на реактора. Разчет на якост. Част 4. Формоизменение на оградителя на активната зона“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Кандидатът/производителят да притежава лиценз, издаден от „Ростехнонадзор“ за атомни станции в частност- разрешение за извършване на тези дейности.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с Лиценз издаден от съответната институция в държавата членка, в която участникът е установен.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма изискване.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Кандидатът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Кандидатът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще изпълнява дейностите, с информация за притежаваното образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т. 6 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Кандидатът да прилага система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на Сертификат издаден от акредитирани лица за контрол на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Кандидатите:

По т. 1: Да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности (под „сходни дейности“ се разбира: дейности по продължаване срока на експлоатация и провеждане на измервания на реактори ВВЕР-1000);

По т. 2: Да разполага с персонал и ръководен състав, който ще изпълнява дейностите, с информация за притежаваното образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ, а именно:

— за монтажните и измервателните дейности да притежават 2 (3) кв. гр., съгласно Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и 3 кв.гр, съгласно Правилник за безопасност при работа е неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

По т. 3: Да прилагат сертифицирана система за управление на качеството по EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, покриващ дейностите по настоящето техническо задание.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. Кандидатите следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За кандидатите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за отстраняване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за обезпечение на изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Поетапни плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи — в срок до 30 календарни дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния етап от Техническото задание. Извършената работа по Етапи 3, 4, 6 и 7 се приемат от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на експертен технически съвет (ЕТС), за тези етапи се представя протокол от ЕТС без забележки.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 21/06/2018
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Продължение от II.1.1) ... на материала на ОАЗ и условията за извършване на повторен разчет за обосноваване на срока на експлоатация

2. Продължeние от т. III.1.4) Специфични национални основания за отстраняване:

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата и кандидат/участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

3. Органите, от които кандидатите могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в РБългария във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП са:

— По отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Нац. агенция по приходите,

— По отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Мин-во на околната среда и водите,

— По отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Мин-во на труда и социалната политика.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 23.5.2018 г. от 13:30 ч. в Управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП — 10 дни след изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки
площадка АЕЦ Козлодуй
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: vibaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2018