Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162937-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2023/S 055-162937

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 033-095776)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 Makroregion centralny
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261847412
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Referenznummer der Bekanntmachung: 09/2023/PN/Szkol. i KO.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różne sprzęty i artykuły biurowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 1, nr 1.1. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo – cenową oraz nr 4 tj.: Projektowane postanowienia umowy. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie udzielone w częściach. Uzasadnienie braku podziału na części: ze względów organizacyjnych wymagane jest udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy. Uzasadnienie wskazania określenie terminu wykonania umowy konkretną datą: realizacja przedmiotu umowy we wskazanym terminie umożliwi zadość uczynienie zobowiązaniom ZAMAWIAJĄCEGO wynikającym z zabezpieczenia szkolenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 033-095776

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 6000,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 21.03.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 18.06.2023 r.

muss es heißen:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 6000,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 04.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.07.2023r.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 04/04/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 18/06/2023
muss es heißen:
Tag: 02/07/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 09:05
muss es heißen:
Tag: 04/04/2023
Ortszeit: 09:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: