Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 162979-2020

07/04/2020    S69

Βέλγιο-Evere: Υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) από τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

2020/S 069-162979

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 049-114911)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις EASME.A.1.3 — Entrepreneurship and Clusters
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1
Πόλη: Evere
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/easme/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) από τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

Αριθμός αναφοράς: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79315000 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να χαρτογραφήσει, να αξιολογήσει και να αναφέρει τα σημερινά επίπεδα υιοθέτησης των κωδίκων δεοντολογίας CSR/RBC και των εσωτερικών σχεδίων δράσης για την CSR και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών της Ευρώπης και συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/04/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 049-114911

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 29/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 30/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/05/2020
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: