S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 162979-2020

07/04/2020    S69

Belgicko-Evere: Miera prijatia sociálnej zodpovednosti podnikov malými a strednými podnikmi a začínajúcimi podnikmi

2020/S 069-162979

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 049-114911)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.1.3 — Entrepreneurship and Clusters
Poštová adresa: Avenue du Bourget 1
Mesto/obec: Evere
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Miera prijatia sociálnej zodpovednosti podnikov malými a strednými podnikmi a začínajúcimi podnikmi

Referenčné číslo: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79315000 Sociálny prieskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) chce uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej cieľom bude zmapovať, vyhodnotiť a podať správu o súčasnej úrovni vykonávania kódexov správania v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP)/zodpovedného obchodného správania a vnútorných akčných plánov pre SZP a udržateľnosť v rámci malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov v EÚ, pričom osobitná pozornosť bude venovaná rozdielom medzi členskými štátmi, regiónmi Európy a konkrétnymi odvetviami hospodárstva.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/04/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 049-114911

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 29/04/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 15/05/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 30/04/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 15/05/2020
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: