Услуги - 162997-2020

07/04/2020    S69

Люксембург-Люксембург: Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

2020/S 069-162997

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 057-134702)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Authorising Officer by Sub-Delegation
Електронна поща: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

Референтен номер: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за участие в търг е за външно и независимо проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

Проучването следва да отговаря на изискванията за оценка, определени от по-добри насоки за регулиране и инструменти в областите, посочени в раздела за контекст.

Проучването ще обхваща действия, предприети на национално и европейско ниво, включително Обединеното кралство, от различни действащи лица в отговор на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г. и ще оценява въздействието на същата тази рамка. Проучването ще оцени до каква степен са постигнати общите и конкретните цели, т.е. какво е било влиянието на набора от ключови стратегически цели и обхвата на действията за насърчаване на здравето и безопасността на работниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/04/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 057-134702

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/04/2020
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 08/05/2020
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 27/04/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 11/05/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: