Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 162997-2020

07/04/2020    S69

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά το διάστημα 2014-2020

2020/S 069-162997

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 057-134702)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Authorising Officer by Sub-Delegation
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά το διάστημα 2014-2020

Αριθμός αναφοράς: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά μια εξωτερική και ανεξάρτητη μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014-2020.

Η μελέτη πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση που καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας («Better regulation guidelines») και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας («Better regulation toolbox») στους τομείς που περιγράφονται στο τμήμα που αφορά το ιστορικό.

Η μελέτη θα καλύψει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε εθνικό και επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, από τους διάφορους φορείς σε ανταπόκριση στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014- 2020, και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014-2020. Η μελέτη θα εκτιμήσει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, δηλαδή ποιος ήταν ο αντίκτυπος των καθορισμένων βασικών στρατηγικών στόχων και το εύρος των δράσεων για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/04/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 057-134702

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 24/04/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/05/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 27/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 11/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: