Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 163069-2023

17/03/2023    S55

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2023/S 055-163069

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TAURON Ciepło sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 954-273-20-17
Postanschrift: ul. Grażyńskiego 49
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-126
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Hendel
E-Mail: Elzbieta.Hendel@Tauron-Cieplo.pl
Telefon: +48 571665821
Fax: +48 327358255
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://swoz.tauron.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swoz.tauron.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 182 w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP/TC/01832/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 182 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" poprzez dostawę urządzeń i realizację robót budowlano-montażowych w zakresie: budowy przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego, modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła c.o. oraz licznika ciepła c.o. zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09323000 Fernwärme
42511100 Wärmeaustauscher
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
45232142 Bau von Wärmeübertragungsanlagen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Rejon ul. Gliwickiej 182 w Katowicach

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 182 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: budowy przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego, modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła c.o. oraz licznika ciepła c.o. , w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania. Postępowanie stanowi część zamówień dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Łączna wartość tych postępowań przekracza kwotę 5 382 000,00 EUR.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w szczególności poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz Dokumentację techniczną (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy).

Przyłącze do obiektu wykonywane będzie z będącej obecnie w trakcie budowy sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Gliwickiej 209 i 180-180a, której termin realizacji przyłącza przewidziany jest na 01.09.2023.

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do współdziałania w zakresie jego realizacji z Wykonawcą wspomnianej w zdaniu poprzednim sieci ciepłowniczej.

Wymagane terminy:

podanie ciepła: do 16.10.2023 roku;

przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzłów cieplnych oraz modułów przyłączeniowych: do 15.09.2023 roku

całkowite zakończenie i odbiór końcowy: do 31.10.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.07.02-00-0006/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

3) zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 Pzp

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykl. z art. 108 ust. 1 PZP, art. 5k rozp.Rady (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP, z zastrz. art. 393 ust. 4 PZP i spełniający warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej - wymagania w pkt III.1.3 ogł.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podm. środków dowodowych

1) inf. z KRK w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawiona nie wcześniej niż 6 mcy przed jej złożeniem

2) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potw., że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

3) zaśw. albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ub. społ. lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ub. społ. lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

4) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (U. z dn.16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5) ośw. Wykonawcy o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP dotyczącym naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

6) odpis lub inf. z KRS lub z CEIDG, w zakr. art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP sporządzone nie wcześniej niż 3 mce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewid.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował: a) co najmniej dwie budowy lub przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych, a łączna wartość wykazywanych prac wynosi co najmniej 66 000,00 PLN netto lub b)co najmniej dwie budowy lub przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych ORAZ co najmniej dwie zabudowy węzłów cieplnych a łączna wartość wykazywanych prac wynosi co najmniej 66 000,00 PLN netto. Budowy mogły być realizowane w ramach jednego lub więcej zamówień.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa poniżej winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć na wezwanie w trybie art. 126. ust. 1 Pzp następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Rozliczenia między Stronami dokonywane będą zgodnie z Projektem Umowy załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta Umowa zgodnie z Projektem Umowy załączonym do SWZ. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w Projekcie Umowy (par. 20).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 240-692148
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/04/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/04/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Platforma Zakupowa Grupy TAURON.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza w Systemie w zakładce „Protokoły z otwarcia” informacje zgodne z art. 222 ust. 5 PZP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z SWZ-pod ryg. nieważności w postaci elektronicznej,opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,w języku polskim poprzez platformę zakupową Grupy Tauron za pomocą formularzy elektronicznych na stronie https://swoz.tauron.pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu do postępowania Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” w postaci elektronicznej, z zastrz. pkt 3.8. oraz 4.2.2.2 SWZ Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techn. urządzeń informat. dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Platformy dostępne tutaj: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokum. wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 składa PŚD zgodnie z pkt 3.6 SWZ

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 118 ust. 1 PZP) składa Zamawiającemu dowód, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 118 ust. 1 PZP) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego

5. Oferta musi zawierać:

1)Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej

2)Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Zał. nr 1 do SWZ)

3)Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby

4)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SWZ

5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru)

6)Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów)

7)JEDZ

8)Ośw. wg Zał. nr 7 do SWZ

9)Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

10) Ośw. wg Zał.8 do SWZ – jeżeli dotyczy

6. Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji)

Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich

7. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych ma w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Więcej informacji w pkt 1.9 SWZ

8. Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozp. PEi i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula dostępna tutaj: https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow.

9. Niniejsze postępowania zostało poprzedzone Okresowym ogłoszeniem informacyjnym w związku z tym zastosowano skrócony termin składania ofert (art. 378 ust.2 ustawy PZP).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023