Diensten - 16307-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 009-016307

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sempariseine
2 rue Jean Lantier
Paris
75001
Frankrijk
Telefoon: +33 144888437
E-mail: appel.offres@sempariseine.fr
Fax: +33 142332784
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sempariseine.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Coordonnateur du GRPMNT composé de la SemPariSeine, gérant les parties collectives du Nouveau Forum des Halles et de la SemPariSeine, gérant pour la Ville de Paris les établissements publics du NFH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestionnaire de sites, aménageur et constructeur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marchés de prestations de services relatifs à l'entretien et la maintenance multi-technique générale du forum des Halles à Paris 1er

Referentienummer: 2017V02042460
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— marché 1: entretien et maintenance technique générale des établissements publics du nouveau forum des halles et de l'ERP Canopée à Paris 1er,

— marché 2: entretien et maintenance technique générale des parties à usage collectif du secteur Bourse Saint-Eustache du forum des halles à Paris 1er.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 519 290.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— marché 1: entretien et maintenance technique générale des établissements publics du nouveau forum des halles et de l'ERP Canopée à Paris 1er,

— marché 2: entretien et maintenance technique générale des parties à usage collectif du secteur Bourse Saint-Eustache du forum des halles à Paris 1er.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les marchés pourront être reconduits expressément 3 fois par période de 12 mois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317366
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Marchés de prestations de services relatifs à l'entretien et la maintenance multi-technique générale du forum des Halles à Paris 1er

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ENGIE energie services — ENGIE Cofely
55204695502411
23 rue Jules Rimet
La Plaine-Saint-Denis
93210
Frankrijk
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 519 290.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les marchés sont attribués pour les montants annuels suivants:

— marché 1: DPGF: 756 325 EUR HT — BPU: sans minimum et avec un maximum de commande de 350 000 EUR HT,

— marché 2: DPGF: 312 965 EUR HT — BPU: sans minimum et avec un maximum de commande de 100 000 EUR HT.

Le marché est conclu du 1.1.2018 au 31.12.2018. Il pourra être reconduit expressément 3 fois par période de 12 mois, soit une durée maximale totale de 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018