Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 163109-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Forberedelse af byggeplads

2023/S 055-163109

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR Spildevand A/S
CVR-nummer: 26 04 31 82
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos Spildevand Gentofte A/S
CVR-nummer: 31 88 53 37
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: mbrd@hofor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://novafos.dk/spildevand
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos Spildevand Gladsaxe A/S
CVR-nummer: 31 88 56 47
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: mbrd@hofor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://novafos.dk/spildevand
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kloak A/S
CVR-nummer: 2992 2098
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: mbrd@hofor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frb-forsyning.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348479&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348479&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Afledning af spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SST Svanemøllen Skybrudstunnel, FSK – Tidlige arbejder for byggepladsetablering

Sagsnr.: 24.02-07164
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

BYGHERREN ønsker at etablere et større skybruds tunnelsystem, hvor udledning af regnvand til Øresund vil foregå ved en skakt/udløbsbygværk placeret på det nordlige molehoved ved Københavns Fiskerihavn.

Denne kontrakt omfatter etablering af byggeplads, adgangsvej, byggemodning, ledningsarbejder, hegn, marine arbejder og opfyldning med grus/sand materialer som forberedende arbejder for de efterfølgende arbejder med etablering af skakt/ udløbsbygværk.

Projektet udbydes som en totalentreprise, der blandt andet omfatter detailprojektering,

levering og færdiginstallation af fangedæmninger.

For arbejdsarealets indretning og adgangsvejen langs stendæmningen er der af BYGHERREN udført et projekt, baseret på krav og aftaler mellem BYGHERREN og Københavns Kommune, som entreprenøren skal arbejde videre fra.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112300 Opfyldning og landindvindingsarbejder
45112310 Opfyldning
45112600 Udgravning og opfyldning
45243500 Anlægsarbejde: kystsikring
45243600 Anlægsarbejde: kajmure
45244000 Arbejder til havs
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

På Nordhavn i København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsbetingelserne pkt. 4.6 Ejerskab og vederlag

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som BYGHERRENs ejendom, og det vil ikke blive returneret.

Tilbudsgiverne skal som en del af tilbuddet indlevere et projekteret design af indfatningsvægge til brug for evaluering i overensstemmelse med Udbudsbetingelserne pkt. 6.1.2 . Teknisk løsning for indfatningsvægge.

For så vidt angår det vindende tilbud, får BYGHERREN ejendomsret samt i alle sammenhænge vedrørende projektet for design af indfatningsvægge en tidsubestemt, vederlagsfri uindskrænket brugsret, herunder forandringsret, til alt det materiale, som tilbudsgiveren overgiver som en del af tilbuddet. Dette gælder, uanset om dette materiale fremstår i papirform, digitalt, på USB-stik eller på en hvilken som helst anden måde. BYGHERREN kan frit lade tredjemand bruge materialet i samme omfang, som BYGHERREN har ret til at bruge materialet. Brugsretten gælder også i forbindelse med andre opgaver.

BYGHERREN betaler vederlag for tilbudsmaterialet i følgende tilfælde:

Der gives et vederlag på DKK 500.000,- til hver tilbudsgiver, der indleverer et endeligt tilbud, hvor underkriteriet ”Teknisk løsning på udformning af fangedæmning” som minimum opnår 3 point.

For den vindende tilbudsgiver udgør de DKK 500.000,- delvis betaling forud af tilbudslistens post. 2.1.

BYGHERREN ønsker at etablere et større skybruds tunnelsystem, hvor udledning af regnvand til Øresund vil foregå ved en skakt/udløbsbygværk placeret på det nordlige molehoved ved Københavns Fiskerihavn.

Denne kontrakt omfatter etablering af byggeplads, adgangsvej, byggemodning, ledningsarbejder, hegn, marine arbejder og opfyldning med grus/sand materialer som forberedende arbejder for de efterfølgende arbejder med etablering af skakt/ udløbsbygværk.

Projektet udbydes som en totalentreprise, der blandt andet omfatter detailprojektering,

levering og færdiginstallation af fangedæmninger.

For arbejdsarealets indretning og adgangsvejen langs stendæmningen er der af BYGHERREN udført et projekt, baseret på krav og aftaler mellem BYGHERREN og Københavns Kommune, som entreprenøren skal arbejde videre fra.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning for indfatningsvægge / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik og udførelse: / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø: / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Jf. Totalentrepriseaftalen kan kontraktens Fase 2 forlænges:

• Parterne kan senest den 30. september 2024 aftale, at fristen for opfyldelse af betingelsen for igangsætning af kontraktens Fase 2 forlænges til den 31. december 2025.

Jf. også Totalentrepriseaftalen afsnit. 2.4-2.6.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil BYGHERREN foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. BYGHERREN vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 5.2.2.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Jf. SAB ønskes optionspris på:

• Etablering, drift og vedligehold af overvågning og sikring af byggepladsen.

• Inspektion, drift og vedligehold af hegn og porte på byggepladsen.

Jf. SAB ønskes en negativ optionspris (besparelse) på:

• Ændret udførelsestidspunkt således at udførelse af indfatningsvægge sker i perioden 1/6 til 15/9 2024, hvis det tillades af Københavns Kommune. Den endelige afleveringsdato forbliver uændret.

Forlængelse af Totalentreprisekontraktens Fase 2, jf. pkt. II.2.7).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 134 a, §§ 135-136. Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1 og nr. 2 vedrørende insolvens.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

BYGHERREN lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

- gennemsnitlige omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår udgør minimum 190 mio. DKK.

- soliditetsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår udgør mindst 25 pct %.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner BYGHERREN ansøgers soliditetsgrad som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

BYGHERREN stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder/leverancer på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Ansøger skal oplyse maksimalt 6 referencer fra projekter/opgaver med lignende kompleksitet og forhold, herunder miljø, geologi, åben kyst og størrelse:

• Minimum 2 referencer skal indeholde design og udførsel af en minimum 100 m lang forankret indfatningsvæg på vandområde (dvs. fra flåde/pram).

• Minimum 1 reference skal indeholde etablering af en minimum 200 m lang stenkastning på mindst 5-6 m vanddybde.

Én reference kan indeholde mere end et af de ovenstående krav, således at en enkelt reference kan opfylde flere krav.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

• Angivelse af kategori(er) referencen dækker

• Ordregivers navn og kontaktoplysninger

• Entrepriseform

• Projektøkonomi

• Kort beskrivelse af leverancen, herunder de konkrete ydelser

• Beskrivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i projektet samt hvilke specialer der blev varetaget mv.

• Periode for opgavens gennemførelse samt afleveringsdato

• Projekt/opgave lokaliteten

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprisen er omfattet af Bygherrens entrepriseforsikring med LEG3(06).-klausul, samt brand- og stormskadeforsikring, hvor Totalentreprenøren og dennes underentreprenører er medforsikrede for farlige arbejder og de skader som farligt arbejde måtte påføre andre. I det omfang Totalentreprenøren eller dennes underentreprenør måtte være ansvarlig for forhold dækket af forsikringen, betaler Totalentreprenøren selvrisikoen, der udgør DKK 1.000.000.

Uden at Totalentreprenørens ansvar derved begrænses, forpligter Totalentreprenøren og dennes underentreprenører sig til at tegne en erhvervs- og produktansvars-forsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum DKK 25 mio. pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

Sikkerhedsstillelsen jf. HOFOR FBT18 § 9, stk. 5, ændres, idet sikkerheden ophører 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre Bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver må ikke være underlagt sanktioner mod Rusland, således som det fremgår af jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022.

Dokumentation i forbindelse med prækvalifikation

I henhold til Udbudslovens bestemmelse §151, stk. 2, om undtagelsesvis at kunne kræve dokumentation, som nævnt i Udbudslovens §152, på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, skal der inden BYGHERREN kan prækvalificere ansøgere, foreligge gyldig dokumentation jf. krav til prækvalifikation afsnit 5.1 og afsnit 5.2.

Ansøger opfordres til at fremsende gyldig dokumentation med ansøgningen.

Såfremt der søges som en sammenslutning eller ansøger baserer sin ansøgning på andre enheder, skal der indsendes særskilt dokumentation for samtlige enheder i ansøgningen. Ligesom beregningen af sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad også skal indsendes.

Der fremsendes dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. Udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1 nr. 1 og nr. 2, samt for, at minimumskravene til egnethed i øvrigt er opfyldt.

For danske virksomheder kan dokumentationskravet for udelukkelsesgrunde opfyldes ved en fuldstændig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Dokumentation for finansiel kapacitet kan ske ved revisorpåtegnet regnskab for de seneste 3 år eller ved revisorerklæring.

BYGHERREN vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra tildelingstidspunktet, medmindre BYGHERREN har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder BYGHERREN sig retten til at bede om en ny serviceattest.

BYGHERREN kan i forbindelse med referencer tage kontakt til den oplyste kontaktperson til verificering af oplysningerne heri.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sin ansøgning på andres formåen, skal dokumentationen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sig på andres økonomiske og finansielle formåen eller der afgives tilbud som en sammenslutning af virksomheder skal beregning, der viser opfyldelse af de stillede minimumskrav for økonomisk og finansiel formåen fremlægges som dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke
By: Findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023