Lieferungen - 163135-2023

17/03/2023    S55

Polska-Warszawa: Samochody osobowe

2023/S 055-163135

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cecylia Kurach
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-47-14
Faks: +48 220-48-99
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gitd.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla CAN nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD

Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy OPZ został określony w Części III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ w PPU.

3. Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 2.2.11

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 071 261.14 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 109A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szczegółowy OPZ został określony w Części III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ w PPU.

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w postępowania.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 2 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

4.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) kopia świadectwa zgodności WE pojazdu.

2) oświadczenie Wykonawcy służące potwierdzeniu zgodności oferowanych pojazdów

z wymaganiami Zamawiającego (zgodnego ze wzorem określonym w formularzu DPrz.01);

3) katalogi potwierdzające dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego (zgodnie z pkt 4.7 II „Wymagania” ppkt. 1.10 część III SWZ - OPZ)

4) kopia Zatwierdzenia Typu lub decyzji Prezesa GUM uznająca odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne urządzenia rejestrującego.

5) Dokumentacja techniczna urządzenia rejestrującego lub instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego, które zawierają informację w zakresie gwarantowanej skuteczności utrwalenia na zarejestrowanym wykroczeniu czytelnego wizerunku pojazdu wraz

z czytelnym wizerunkiem tablicy rejestracyjnej (zgodnie z Częścią II SWZ B ust. 8.5 - Kryterium Jakość urządzenia rejestrującego).

4.2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 4.1., ppkt. 2) i 4), zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, za wyjątkiem sytuacji, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania zgodnie z ust. 4 pkt. 4.3.

4.3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, składanego w celu weryfikacji ofert w ramach kryterium „Wyposażenie”, „Parametry pojazdu” oraz „Jakość urządzenia rejestrującego”, o którym mowa w pkt. 4.1., ppkt 1), 3) i 5), zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje uprzednią ocenę ofert, o której mowa w art.139 Pzp.

6. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje, że unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 257

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pojazdu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja urządzenia rejestrującego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość urządzenia rejestrującego / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

2. RODO - Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 219-631066
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 29/2023
Nazwa:

Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla CAN nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zdunek Premium Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5833080333
Adres pocztowy: ul. Miałki Szlak 43/45
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-717
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 868 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 071 261.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej dalej: „Platforma” pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla CAN nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD realizowanego w ramach projektu pn.Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (znak sprawy: BDG.ZPB.072.7.2022).

2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt 1.

3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w części I ust. 4 SWZ.3.1.Zamaw. jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: .pdf, .doc, .docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP. 3.2.Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

1) format PAdES, którym zaleca się podpisywanie dokumentów w formacie „.pdf” – zawiera w sobie podpisany plik i podpis,2) osobno podpisany dokument i oddzielny plik z podpisem, który Wykonawca jest zobowiązany załączyć w przypadku podpisywani dokumentów w formacie innym niż „pdf”. 3.3. Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w instrukcjach dla Wykonawcy. Instrukcje dostępne są pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=przetargi-gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList. 4.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (OF.1) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ. 5.Oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) oraz Oświadczenie własne w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229) (Formularz DP.5) muszą być sporządzone, z zachowaniem formy elektronicznej, pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, zgodnie z częścią I ust. 6.12 SWZ.

7.Zamawiający nie przewiduje:

a) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami i aukcji elektronicznej

b) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art.261 ustawy Pzp.

d) wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci kat.elektronicznych lub dołączenia katal. elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi MŚP;

3.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Przysługujące ŚOP zależne są od wartości zamówienia, które zostały określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołanie:

1) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu

11.Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12.KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 528-568 ustawy Pzp.

13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, zgodnie z przepisami Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2023